Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Pravidla

13.10.2004, 19:13

autor: zpravodaj

16. kapitola - PRAVIDLA AMATÉRSKÉHO STATUTU

Anglické jméno:

České jméno:

schválená R&A Rules Limited platná od 1. ledna 2004
Úvod
R&A si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla týkající se amatérského statutu, jakož i vydávat a měnit výklad těchto Pravidel.
V Pravidlech amatérského statutu se použitý rod vztahuje na osoby obou pohlaví.
Definice
Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.
Amatérský golfista (Amateur Golfer)
„Amatérský golfista“ je ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný sport bez nároku na odměnu a kdo nepožívá žádných odměn za výuku golfu ani za jinou činnost, kdy by byla odměňována jeho golfová dovednost nebo věhlas, kromě případů povolených Pravidly.
Čestné ocenění (Testimonial Award)
„Čestné ocenění“ je ocenění za pozoruhodný výkon nebo přínos golfu. Čestné ocenění není cenou v soutěži. Čestné ocenění nesmí být peněžité.
Golfová dovednost nebo věhlas (Golf Skill or Reputation)
Zpravidla se amatérský golfista považuje za hráče s golfovou dovedností, pouze pokud se výrazným způsobem prosadil na krajské nebo národní úrovni. Golfový věhlas si lze vydobýt pouze na základě golfové dovednosti a nezahrnuje významné postavení získané ve službách golfu v roli organizátora. Je na řídícím orgánu, aby rozhodl, zda konkrétní amatérský golfista má „golfovou dovednost nebo věhlas“.
Juniorský golfista (Junior Golfer)
Pokud řídící orgán neurčí jinou věkovou hranici, je „juniorský golfista“ takový amatérský golfista, který v roce předcházejícím příslušné události ještě nedosáhl svých 18. narozenin.
Lekce (Instruction)
„Lekce“ zahrnuje výuku fyzických aspektů golfové hry, tj. samotné mechaniky švihu golfovou holí a udeření míče.
Maloobchodní hodnota (Retail Value)
„Maloobchodní hodnota“ výhry odpovídá běžně doporučované prodejní ceně výhry, za jakou je pro kohokoli k dostání jako zboží v maloobchodě.
Pravidlo nebo Pravidla (Rule or Rules)
Pojem „Pravidlo“ nebo „Pravidla“ se vztahuje k Pravidlům amatérského statutu určených řídícím orgánem.
R&A (R&A)
„R&A“ znamená R&A Rules Limited.
Řídící orgán (Governing Body)
V každém státě je „řídícím orgánem“ pro Pravidla amatérského statutu příslušná národní asociace tohoto kterého státu.
Poznámka: Ve Velké Británii a Irsku je řídícím orgánem R&A.
Symbolická výhra (Symbolic Prize)
„Symbolická výhra“ je památeční předmět ze zlata, stříbra, keramiky, skla apod. s trvalým a zřetelným označením.
Výbor (Committee)
„Výbor“ je příslušný výbor řídícího orgánu.
Výherní poukaz (Prize Voucher)
„Výherní poukaz“ je poukaz na nákup zboží v Pro-shopu nebo jiném maloobchodu, vydaný Soutěžním výborem řídícím soutěž.
Pravidlo 1 - Amatérismus
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
1-1. Všeobecně
Amatérský golfista se musí chovat a hrát podle Pravidel.
1-2. Amatérský status
Amatérský status je všeobecný předpoklad způsobilosti k účasti v golfových soutěžích jako amatérský golfista. Osoba, která nejedná v souladu s Pravidly, může ztratit svůj status amatérského golfisty a tím se stát nezpůsobilou k účasti v amatérských soutěžích.
1-3. Záměr a duch Pravidel
Záměrem a duchem Pravidel je zachovat rozdíl mezi amatérským a profesionálním golfem a udržet hru amatérů co možná prostou zneužití, jež by mohlo pramenit z nekontrolovaného sponzorování a finančního podněcování. Je považováno za nezbytné, aby amatérský golf, který vzhledem k Pravidlům hry a určování hendikepů podléhá převážně samoregulaci, byl chráněn tak, aby se z něj mohli těšit všichni amatérští golfisté.
1-4. Pochybnost o Pravidlech
Kterákoli osoba, která chce být amatérským golfistou a která má pochybnosti, zda je zamýšlený úkon Pravidly povolen, by se měla poradit s řídícím orgánem. Kterýkoli pořadatel nebo sponzor amatérské golfové soutěže, který má pochybnosti, zda je jeho návrh v souladu s Pravidly, by se měl poradit s řídícím orgánem.
Pravidlo 2 - Profesionalismus
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
2-1. Všeobecně
Amatérský golfista se nesmí dopustit žádného jednání s cílem stát se profesionálním golfistou. To zahrnuje i uzavření dohody, ať už písemné, nebo ústní, se sponzorem nebo profesionálním agentem.
Výjimka: Neúspěšné pokusy stát se pomocníkem profesionála.
Poznámka: Amatérský golfista může zkoumat své případné vyhlídky jako profesionála a může pracovat v Pro-shopu a dostávat plat za předpokladu, že neporuší Pravidla žádným jiným způsobem.
2-2. Asociace profesionálních golfistů
Amatérský golfista nesmí být členem žádné asociace profesionálních golfistů.
2-3. Hráči profesionálních turnajů
Amatérský golfista nesmí být členem žádného profesionálním okruhu.
Poznámka: Jestliže musí amatérský golfista projít jednou nebo více kvalifikačními soutěžemi, aby mohl získat status člena profesionálního okruhu, může se takových kvalifikací zúčastnit, aniž by ztratil amatérský statut, pokud se před hrou písemně vzdá jakýchkoli nároků na peněžní výhru v takové soutěži.
Pravidlo 3 - Výhry
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
3-1. Hra o peněžní výhry
Amatérský golfista nesmí hrát golf o peněžní výhry.
3-2. Omezení výher
a. Všeobecně
Amatérský golfista nesmí přijmout výhru (kromě symbolické výhry) nebo výherní poukaz, jehož maloobchodní hodnota přesahuje 500 GBP či ekvivalent v jiné měně, případně méně, pokud tak rozhodne řídící orgán. Toto omezení se vztahuje na veškeré výhry nebo výherní poukazy obdržené amatérským golfistou v každé jednotlivé soutěži nebo seriálu soutěží, s výjimkou cen za hole-in-one.
b. Ceny za hole-in-one
Pro cenu za hole-in-one platí omezení předepsaná v Pravidle 3-2a. Nicméně takováto cena může být přijata navíc k libovolné jiné výhře v dané soutěži.
c. Směna výher
Amatérský golfista nesmí směnit výhru nebo výherní poukaz za peníze.
Výjimka: Amatérský golfista může předložit výherní poukaz národní nebo krajské asociaci a poté obdržet úhradu výloh spojených s účastí v golfové soutěži v ceně tohoto poukazu, pokud je úhrada těchto výloh povolena Pravidlem 4-2.
Poznámka 1: Povinnost prokázat maloobchodní hodnotu určité výhry leží na Soutěžním výboru řídícím danou soutěž.
Poznámka 2: Je doporučeno, aby celková hodnota výher v soutěži hrané bez hendikepů nebo libovolného rozdělení cen v soutěži hrané s hendikepy nepřesáhla dvojnásobek předepsaného omezení v soutěži hrané na 18 jamek, trojnásobek v soutěži hrané na 36 jamek, čtyřnásobek v soutěži hrané na 54 jamek a pětinásobek v soutěži hrané na 72 jamek.
3-3. Čestná ocenění
a. Všeobecně
Amatérský golfista nesmí přijmout čestné ocenění, jehož maloobchodní hodnota přesahuje omezení předepsané v Pravidle 3-2a.
b. Více ocenění
Amatérský golfista může přijmout více čestných ocenění od různých dárců, i když jejich celková maloobchodní hodnota přesahuje předepsané omezení, pokud tak nejsou předávána jen proto, aby se obešlo omezení pro jednotlivé ocenění.
Pravidlo 4 - Výdaje
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
4-1. Všeobecně
Pokud Pravidla nestanoví jinak, nesmí amatérský golfista od nikoho přijmout peněžní nebo jinou úhradu výdajů spojených s účastí na golfovém turnaji nebo exhibici.
4-2. Úhrada výdajů
Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů spojených s účastí na golfovém turnaji nebo exhibici ve výši nepřesahující skutečné výdaje, a to následovně:
a. Rodinná podpora
Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů od člena své rodiny nebo svého zákonného zástupce.
b. Juniorští golfisté
Juniorský golfista může obdržet úhradu výdajů, pokud se účastní soutěže vyhrazené pouze juniorským golfistům.
c. Soutěže družstev
Amatérský golfista, který reprezentuje svou zemi, kraj nebo klub (nebo podobný orgán) v soutěži družstev nebo na tréninkovém táboře, může obdržet úhradu výdajů;
Amatérský golfista, který reprezentuje svou zemi na zahraničním národním mistrovství, přičemž toto mistrovství se koná bezprostředně před anebo po mezinárodní soutěži družstev, může obdržet úhradu výdajů.
Výdaje musí hradit buď orgán, který hráč reprezentuje, nebo orgán, který řídí golf v zemi, ve které se soutěž nebo tábor koná.
d. Soutěže jednotlivců
Amatérský golfista, který se účastní soutěže jednotlivců, může obdržet úhradu výdajů, pokud splňuje následující ustanovení:
hráč musí být k účasti nominován svým klubem nebo krajskou nebo národní asociací.
pokud se soutěž koná v hráčově vlastní zemi a hráč byl nominován svým klubem nebo krajskou asociací, musí s úhradou výdajů nejdříve souhlasit národní asociace nebo krajská asociace oblasti, ve které se soutěž koná.
jestliže se soutěž koná v zahraničí, musí orgán, který hráče nominuje, získat k úhradě výdajů nejdříve souhlas národní asociace země, ve které se soutěž koná, a pokud hráč nebyl nominován svou národní asociací, tak také souhlas této národní asociace.
výdaje musí hradit buď národní nebo krajská asociace oblasti, kterou hráč reprezentuje, nebo orgán, který řídí golf v zemi, ve které se soutěž koná, pokud to schválí orgán, který hráče nominuje.
úhrada výdajů musí být omezena na určitý počet soutěžních dní v rámci jednoho kalendářního roku, jak určí řídící orgán země, kterou hráč reprezentuje. Za výdaje se také považuje přiměřený čas potřebný na cestu a tréninkové dny ve spojitosti se soutěžními dny.
e. Známé osobnosti, obchodní společníci apod.
Amatérský golfista, který je pozván k účasti v soutěži z jiných důvodů, než je jeho golfová dovednost, může obdržet úhradu výdajů.
f. Exhibice
Amatérský golfista, který se účastní exhibice pořádané na podporu oficiální dobročinné organizace, může obdržet úhradu výdajů za předpokladu, že exhibice není spojena s jiným golfovým podnikem.
g. Sponzorované hendikepové soutěže
Amatérský golfista, který se účastní sponzorované hendikepové soutěže, může obdržet úhradu výdajů, pokud soutěž splňuje následující ustanovení:
jestliže se soutěž koná v hráčově vlastní zemi, musí sponzor nejprve získat každoroční souhlas řídícího orgánu s úhradou výdajů.
jestliže se soutěž koná ve více než jedné zemi nebo se jí účastní zahraniční hráči, musí sponzor nejprve získat souhlas všech příslušných řídících orgánů. Tato souhlasná vyjádření musí být zaslána řídícímu orgánu země, ve které soutěž začíná.
Pravidlo 5 - Lekce
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
5-1. Všeobecně
Amatérský golfista nesmí obdržet platbu ani jiný způsob kompenzace za lekce golfu, kromě případů povolených Pravidly.
5-2. Kdy je placení povoleno
a. Školy, univerzity atd.
Amatérský golfista, který je zaměstnancem vzdělávacího zařízení nebo programu, může obdržet platbu nebo jiný způsob kompenzace za lekce golfu dávané studentům daného zařízení nebo programu za předpokladu, že celkový čas věnovaný lekcím golfu nepřesáhne 50 procent veškerého času, po který vykonává své povinnosti zaměstnance.
b. Juniorští golfisté
Amatérský golfista může obdržet úhradu výdajů spojených s dáváním lekcí juniorským golfistům v rámci programu, který byl předem schválen řídícím orgánem, ve výši nepřesahující skutečné výdaje.
5-3. Písemné lekce
Amatérský golfista může obdržet platbu nebo jiný způsob kompenzace za písemné lekce za předpokladu, že jeho golfová dovednost nebo věhlas nebyly hlavním důvodem, proč byl zaměstnán nebo pověřen k vytvoření díla nebo při prodeji tohoto díla.
Poznámka: Lekce nezahrnuje rozličné psychologické aspekty hry ani Pravidla a etiketu golfu.
Pravidlo 6 - Užití golfové dovednosti a věhlasu
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
6-1. Všeobecně
Kromě případů povolených Pravidly nesmí amatérský golfista použít svou golfovou dovednost nebo věhlas k podpoře nebo propagaci prodeje čehokoli ani k jakémukoli finančnímu zisku.
6-2. Propůjčení jména nebo podoby
Amatérský golfista nesmí použít svou golfovou dovednost nebo věhlas k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku za to, že svolí k použití svého jména nebo podoby k propagaci nebo prodeji čehokoli.
Poznámka: Za předpokladu, že nedojde k žádné formě reklamy, může amatérský golfista přijmout vybavení nebo výstroj od kohokoli, kdo s daným artiklem obchoduje.
6-3. Osobní účast
Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí tuto dovednost nebo věhlas použít k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku za to, že se osobně zúčastní nějakého podniku.
Výjimka: Pokud se to netýká žádné golfové soutěže nebo exhibice, může amatérský golfista obdržet úhradu skutečných výdajů spojených s osobní účastí na nějakém podniku.
6-4. Mediální vysílání a psaní
Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí tuto dovednost nebo věhlas použít k získání platby, jiné kompenzace, osobního prospěchu nebo jakéhokoli finančního zisku za to, že se podílí na mediálním golfovém vysílání nebo že píše golfové články nebo knihy.
Výjimka: Amatérský golfista může obdržet platbu, jinou kompenzaci, osobní prospěch nebo jakýkoli finančního zisk za mediální vysílání nebo psaní za předpokladu, že:
hráč je skutečným autorem komentáře, článku nebo knihy; a
nejedná se o lekci hraní golfu.
6-5. Granty a stipendia
Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí využívat žádné granty ani stipendia kromě těch, jejichž podmínky byly schváleny řídícím orgánem.
6-6. Členství
Amatérský golfista mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí přijmout žádnou nabídku členství v golfovém klubu bez zaplacení plné výše odpovídajícího vstupního poplatku, pokud byla tato nabídka učiněna jako motiv k tomu, aby hráč hrál za tento klub.
Pravidlo 7 - Další chování neslučitelné s amatérismem
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
7-1. Chování škodící amatérskému golfu
Amatérský golfista se nesmí chovat způsobem, který je považován za škodlivý vůči zájmům amatérského golfu.
7-2. Chování v rozporu se záměrem a duchem Pravidel
Amatérský golfista nesmí podniknout nic, včetně jednání v souvislosti se sázením, co je v rozporu se záměrem a duchem Pravidel.
Pravidlo 8 - Postup při prosazování Pravidel
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
8-1. Rozhodnutí o porušení Pravidel
Jestliže je výbor upozorněn na možné porušení Pravidel ze strany osoby, která se prohlašuje za amatérského golfistu, je na výboru, aby rozhodl, zda došlo k porušení Pravidel, nebo ne. Každý případ bude výborem zkoumán do té míry a hloubky, jakou výbor uzná za vhodnou, a posuzován podle podstaty věci. Rozhodnutí výboru je konečné, kromě možností odvolání tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.
8-2. Prosazování
Jestliže výbor rozhodne, že daná osoba porušila Pravidla, může výbor prohlásit amatérský status dané osoby za propadlý nebo může jako podmínku ponechání amatérského statutu požadovat, aby daná osoba upustila od určitého jednání nebo se ho zdržela.
Výbor se musí všemožně vynasnažit uvědomit danou osobu. O opatřeních přijatých podle Pravidla 8-2 může výbor uvědomit jakýkoli zainteresovaný golfový svaz.
8-3. Odvolání
Každý řídící orgán by měl ustanovit postup, jak může osoba, jíž se dotkne rozhodnutí o propadnutí amatérského statutu, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.
Poznámka: Osoba, které se dotkne rozhodnutí „Výboru pro amatérský status“ R&A v důsledku prosazování těchto Pravidel, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k „Odvolacímu výboru pro amatérský status“ R&A.
Pravidlo 9 - Navrácení amatérského statutu
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
9-1. Všeobecně
Výbor má výhradní pravomoc navrátit osobě amatérský status nebo odmítnout jeho vrácení s možností odvolání tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech. Každá žádost o navrácení musí být posuzována podle podstaty věci.
9-2. Žádost o navrácení
Při posuzování žádosti o navrácení se výbor obvykle drží následujících principů:
a. Očekávání navrácení
Má se za to, že profesionál má výhodu oproti amatérskému golfistovi z toho důvodu, že se věnuje hře jako svému povolání; ostatní osoby, které poruší Pravidla, také dosáhnou výhod amatérskému golfistovi nedostupných. Tyto výhody neztrácejí nutně jen na základě rozhodnutí, že přestanou porušovat Pravidla. Proto se musí žadatel o navrácení amatérského statutu podrobit čekací lhůtě předepsané výborem.
Tato čekací lhůta začíná běžet od data posledního porušení Pravidel, pokud výbor nerozhodne, že začíná běžet od data, kdy se o posledním porušení Pravidel dozvěděl výbor.
b. Čekací lhůta
(i) Profesionalismus
Délka čekací lhůty se obvykle odvozuje od délky období, po kterou osoba Pravidla porušovala. Nicméně žádný žadatel není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statutu, dokud nejednal v souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku.
Je doporučeno, aby se výbor držel následujících délek čekacích lhůt:

Délka období porušování Pravidel Čekací lhůta
méně než 5 let 1 rok
5 a více let 2 roky


Výbor si vyhrazuje právo uvedenou lhůtu prodloužit nebo zkrátit. Hráči národního významu a důležitosti, kteří porušovali Pravidla déle než 5 let, nejsou obvykle k navrácení amatérského statutu způsobilí.
(ii) Ostatní porušení Pravidel
Délka čekací lhůty se obvykle odvozuje od vážnosti porušení Pravidel, tj. od hodnoty přijaté výhry, výše neoprávněně obdržené úhrady výdajů atd.. Nicméně žádný žadatel není obvykle způsobilý k navrácení amatérského statutu, dokud nejednal v souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku. Je doporučeno, aby s rostoucí závažností přestupku výbor tuto čekací lhůtu prodlužoval, a to v nejzávažnějších případech až na dobu 5 let.
Výbor si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit nebo zkrátit.
c. Počet navrácení
Amatérský status nebývá obvykle osobě navrácen více než dvakrát.
d. Status čekatele na navrácení
Během čekací lhůty musí čekatel jednat v souladu s těmito Pravidly tak, jak to předepisují amatérskému golfistovi.
Nemůže se účastnit soutěží jako amatérský golfista.
Nicméně se může účastnit jakož i vyhrávat ceny v soutěžích, které jsou otevřeny pouze pro členy klubu, kterého je i on členem, pokud to tento klub povolí. Nemůže ale tento klub reprezentovat proti jiným klubům.
9-3. Podání žádosti
Každá žádost o navrácení amatérského statutu musí být doručena výboru v souladu s postupem, který výbor stanoví, a musí zahrnovat ty údaje, které výbor požaduje.
9-4. Odvolání
Každý řídící orgán by měl ustanovit postup, jak může osoba, jíž se dotkne rozhodnutí o navrácení amatérského statutu, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání.
Poznámka: Osoba, které se dotkne rozhodnutí „Výboru pro amatérský statut“ R&A o navrácení amatérského statutu, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k „Odvolacímu výboru pro amatérský statut“ R&A.
Pravidlo 10 - Rozhodnutí Výboru
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
10-1. Rozhodnutí Výboru
Rozhodnutí Výboru je konečné, kromě možnosti odvolání podle Pravidel 8-3 a 9-4.
10-2. Pochybnosti ohledně Pravidel
Jestliže Výbor dojde k závěru, že daný případ je problematický nebo že na něj Pravidla nepamatují, může se předtím, než vydá své rozhodnutí, poradit s „Výborem pro amatérský status“ R&A.


13.10.2004, 19:12

autor: zpravodaj

15. kapitola - Dodatek III - MÍČ

Anglické jméno:

České jméno:

1. Hmotnost
Hmotnost míče nesmí být větší než 1,620 unce (45,93 g).
2. Velikost
Průměr míče nesmí být menší než 1,680 palce (42,67 mm). Míč vyhovuje této podmínce, pokud svou vlastní vahou propadne kruhovým otvorem o průměru 1,680 palce (42,67 mm) nejvýše 25krát ze 100 náhodně vybraných pozic, přičemž test se provádí za teploty 23 +/- 1°C.
3. Kulová symetrie
Míč nesmí být navržen, vyroben nebo záměrně upraven tak, aby se jeho vlastnosti lišily od vlastností kulově symetrického míče.
4. Počáteční rychlost
Počáteční rychlost míče nesmí při měření na přístrojích schválených R&A překročit stanovenou mez.
5. Standard celkové vzdálenosti
Spojená vzdálenost doletu a doběhu míče nesmí při měření na přístrojích schválených R&A překročit stanovenou vzdálenost určenou podmínkami uvedenými ve „Standardu celkové vzdálenosti“ pro golfové míče dle R&A.

Hendikepy
Pravidla golfu neurčují způsob přidělování ani úpravy hendikepů. To je plně v kompetenci příslušné Národní asociace a na ni mají být také směrovány případné dotazy.


13.10.2004, 18:58

autor: zpravodaj

14. kapitola - Dodatky II a III

Anglické jméno:

České jméno:

O čemkoli, co se týká tvaru a provedení holí nebo míče a co není obsaženo v Pravidlech 4 a 5 ani v Dodatcích II a III nebo co by mohlo podstatným způsobem změnit podstatu hry, rozhodne R&A.
Rozměry uvedené v Dodatcích II a III jsou uváděny v britských imperiálních mírách. Pro informaci jsou uváděny také metrické hodnoty získané přepočtením podle vztahu 1 palec = 25,4 mm. V případě jakéhokoli sporu o tom, zda daná hůl nebo míč vyhovují Pravidlům, mají přednost britské imperiální míry.
Dodatek II - TVAR A PROVEDENÍ HOLÍ
Jestliže hráč pochybuje o tom, zda je jeho hůl vyhovující, měl by se poradit s R&A.
Výrobce by měl zaslat R&A vzorek hole, kterou hodlá vyrábět, k posouzení, zda tato hůl vyhovuje Pravidlům. Jestliže výrobce před sériovou výrobou nebo uvedením hole na trh takový vzorek nezašle nebo pokud nepočká do vydání rozhodnutí, činí tak s vědomím nebezpečí rozhodnutí, že hůl Pravidlům nevyhovuje. Každý zaslaný vzorek se stává majetkem R&A pro potřeby odkazu.
Následující odstavce předepisují obecné směrnice pro tvar a provedení holí, včetně specifikací a výkladů. Další informace týkající se těchto směrnic jsou obsaženy v publikaci „A Guide to the Rules on Clubs and Balls“.
Jestliže je požadováno, aby hůl nebo její část měla určitou vlastnost, znamená to, že musí být navržena a vyrobena se záměrem tuto vlastnost mít. Vyrobená hůl nebo její část musí mít danou vlastnost v mezích výrobní tolerance přiměřené použitému materiálu.
1. Hole
a. Všeobecně
Hůl je předmět určený k tomu, aby se s ním udeřil míč. Obecně lze hole rozdělit na tři kategorie, které se liší svým tvarem a zamýšleným použitím: dřeva, železa a patry. Patr je hůl s náklonem nepřesahujícím 10 stupňů, prvotně určená k použití na jamkovišti.
Hůl se nesmí podstatně lišit od tradičního a obvyklého tvaru a provedení. Hůl musí sestávat z násady a hlavy hole. Všechny části hole musí být pevně spojeny tak, aby hůl tvořila jediný celek. Hůl nesmí mít žádné vnější nástavce, kromě případů povolených Pravidly.
b. Nastavitelnost
Dřeva ani železa nesmí být jakkoli nastavitelná, kromě možné úpravy hmotnosti. Patry mohou mít nastavitelnou hmotnost a jsou pro ně povoleny i některé další způsoby nastavitelnosti. Všechny způsoby nastavování povolené Pravidly vyžadují, aby:
nastavení nebylo jednoduše a rychle proveditelné;
všechny nastavitelné části byly pevně spojeny a neexistovala rozumná pravděpodobnost, že se během kola uvolní; a
všechna možná nastavení vyhovovala Pravidlům.
Trest diskvalifikace za úmyslnou změnu herních vlastností hole během stanoveného kola (Pravidlo 4-2a) se vztahuje na všechny hole včetně patru.

c. Délka
Celková délka hole musí být nejméně 18 palců (457,2 mm). Kromě patrů nesmí celková délka hole přesáhnout 48 palců (1219,2 mm). U dřev a želez se měření provádí, když hůl leží na vodorovné ploše a její spodek je přiložen k ploše svírající s vodorovnou plochou úhel 60 stupňů (viz obr. I). Délka je pak definována jako vzdálenost od průsečíku uvedených dvou rovin k vrcholu držadla. U patrů se měření provádí od vrcholu držadla ke spodku hole, a to podél osy násady nebo jejího přímého prodloužení.
Poznámka: Hole, které porušují maximální délkové omezení stanovené v Dodatku II, 1c, které byly používány nebo prodávány před 1. lednem 2004 a které jinak vyhovují Pravidlům, mohou být používány až do 31. prosince 2004.

d. Nasměrování
Při normálním založení hole musí její násada směřovat tak, že:
průmět přímé části násady na svislou rovinu procházející špičkou a patkou hole svírá se svislicí úhel nejméně 10 stupňů (viz obr. II);
průmět přímé části násady na svislou rovinu podél zamýšleného směru hry svírá se svislicí úhel nejvýše 20 stupňů směrem dopředu a nejvýše 10 stupňů směrem dozadu (viz obr. III).

Kromě patrů musí být celá patka hole ve vzdálenosti nejvýše 0,625 palce (15,88 mm) od roviny určené osou přímé části násady a vodorovným zamýšleným směrem hry (viz obr. IV).

2. Násada
a. Přímost
Násada musí být přímá od vrcholu držadla až k bodu, který je nejvýše 5 palců (127 mm) nad spodkem hole, měřeno od bodu, kde násada přestává být přímá, podél osy zakřivené části násady a podél osy krčku nebo objímky (viz obr. V).

b. Ohybové a kroutivé vlastnosti
V kterémkoli bodě podél celé své délky musí násada:
ohýbat se stejně bez ohledu na to, jak je násada otočená kolem své podélné osy; a
mít v obou směrech stejný zkrut (viz. obr.VI.).

c. Připevnění k hlavě hole
Násada musí být připevněna k patce hole buď přímo, nebo pomocí jednoduchého hladkého krčku nebo objímky. Vzdálenost od vrcholu krčku nebo objímky ke spodku hole nesmí přesáhnout 5 palců (127 mm), měřeno podél osy krčku nebo objímky, sledujíc přitom jeho libovolné ohnutí (viz obr. VI).
Výjimka pro patry: Násada nebo krček či objímka patru mohou být připevněny v kterémkoli místě hlavy hole.
3. Držadlo (viz obr. VII)
Držadlo je tvořeno materiálem přidaným k násadě tak, aby byl umožněn pevný úchop. Držadlo musí být přímé a hladké, musí sahat až na konec násady a nesmí být pro uchopení žádnou částí ruky nijak vybouleno. Pokud není k násadě přidán žádný materiál, považuje se za držadlo ta část násady, jež je zamýšlena pro uchopení hráčem.
držadla všech holí kromě patrů musí mít kruhový průřez, avšak mohou obsahovat spojité, rovné, jemné žebrování podél celé své délky a také je u motaných držadel nebo jejich replik povolen jemný spirálovitý zářez.
držadlo patru nemusí mít kruhový průřez za předpokladu, že tento průřez není konkávní, je symetrický a zůstává podobný po celé délce držadla (viz bod (v) níže).
držadlo může být kuželovité, avšak bez žádného vyboulení nebo prohnutí. Rozměry průřezu držadla nesmí v libovolném směru přesáhnout 1,75 palce (44,45 mm).
osa držadla všech holí kromě patrů musí být totožná s osou násady.
patr může mít dvě držadla, pokud obě mají kruhový průřez, jejich osy jsou totožné s osou násady a jsou od sebe vzdálena nejméně 1,5 palce (38,1 mm).

4. Hlava hole
a. Jednoduchost tvaru
Hlava hole musí mít obecně jednoduchý tvar. Všechny části musí být tuhé, neohebné, konstrukčně přirozené a funkční. Není účelné přesně a vyčerpávajícím způsobem definovat jednoduchý tvar, ale charakteristické rysy, které jsou v rozporu s tímto požadavkem, a jsou tudíž zakázané, zahrnují:
díry skrz hlavu hole;
průhledný materiál připevněný z jiného než dekorativního nebo konstrukčního důvodu;
různé přídavky a přívěsky, jako jsou např. plátky, tyčky, hrbolky nebo křidélka, připojené k hlavní části hlavy hole, které slouží k tomu, aby byla dodržena rozměrová omezení, k míření nebo k jinému účelu. Výjimky mohou být učiněny u patrů.
Žádné žlábky nebo výstupky ze spodní strany hole nesmí zasahovat do líce hole.
b. Rozměry
(i) Dřeva
Jestliže je hůl přiložena k zemi, tak pod úhlem 60 stupňů musí hlava hole splňovat tato omezení:
vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je větší než vzdálenost od líce po zadní stranu hlavy hole;
vzdálenost od patky po špičku hlavy hole je nejvýše 5 palců (127 mm); a
vzdálenost od spodku po vrcholek hlavy hole je nejvýše 2,8 palce (71,12 mm).
Tyto rozměry se měří ve vodorovném směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:
patky a špičky hlavy hole; a
líce a zadní strany hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr A);
a ve svislém směru mezi vodorovnými průměty nejzazších bodů spodku a vrcholku hlavy hole (viz obr. VIII, rozměr B). Pokud nejzazší bod patky nelze jednoznačně určit, považuje se za něj bod ve výši 0,875 palce (22,23 mm) nad vodorovnou rovinou, na které hůl spočívá (viz obr. VIII, rozměr C).
Velikost hlavy hole nesmí přesáhnout 28,06 krychlových palců (460 cm3) s povolenou tolerancí 0,61 krychlových palců (10 cm3).
Poznámka: Hole, které porušují maximální velikostní omezení stanovené v Dodatku II, 4b(i), které byly používány nebo prodávány před 1. lednem 2004 a které jinak vyhovují Pravidlům, mohou být používány až do 31. prosince 2004.

(ii) Železa a patry
Jestliže je hůl přiložena k zemi ve své normální poloze při založení, musí být vzdálenost od patky po špičku hlavy hole větší než vzdálenost od líce po zadní stranu hlavy hole. Pro hlavy holí, které mají tradiční tvar, se tyto rozměry měří podél vodorovného směru mezi svislými průměty nejzazších bodů:
patky a špičky hlavy hole; a
líce a zadní strany hlavy hole.
Pro nezvykle tvarované hlavy holí se vzdálenost mezi patkou a špičkou může měřit na líci hlavy hole.
c. Úderové líce
Hlava hole musí mít pouze jednu úderovou líc, s výjimkou patru, který může mít dvě úderové líce, pokud jsou jejich vlastnosti shodné a pokud jsou naproti sobě.
5. Líc hole
a. Obecně
Materiál ani konstrukce líce nebo hlavy hole ani žádná jejich úprava nesmí vytvářet v momentu úderu pružinový efekt, udělovat míči znatelně větší nebo menší rotaci než běžná ocelová líc nebo mít jakýkoli jiný účinek, který by nepatřičně ovlivňoval pohyb míče.
Líc hole musí být tvrdá a pevná (určité výjimky mohou být učiněny u patrů) a s výjimkou níže uvedených značek musí být hladká a nesmí být konkávní.
b. Drsnost a materiál úderové oblasti
Kromě značek popsaných v následujících odstavcích nesmí drsnost oblasti, která je zamýšlena pro udeření (úderová oblast), přesáhnout drsnost dekorativního pískování nebo jemného broušení (viz obr. IX).
Celá úderová oblast musí být ze stejného materiálu. Výjimky mohou být učiněny pro dřevěné hole.

c. Značení úderové oblasti
Značky v úderové oblasti nesmí mít ostré hrany nebo vyvýšené okraje rozeznatelné dotykem. Drážky a důlky v úderové oblasti musí splňovat následující omezení:
(i) Drážky. Je možno použít řady rovných drážek s rozbíhavými stranami a symetrickým průřezem (viz obr. X).
šířka a průřez musí být stejné napříč lící hole i po celé délce drážek.
případné zakulacení hran drážek nesmí přesáhnout poloměr 0,020 palce (0,508 mm).
šířka drážek nesmí přesáhnout 0,035 palce (0,9 mm) při použití 30stupňové metody měření podle R&A.
vzdálenost mezi sousedními drážkami nesmí být menší než trojnásobek šířky drážky a ne menší než 0,075 palce (1,905 mm).
hloubka drážky nesmí přesáhnout 0,020 palce (0,508 mm).
(ii) Důlky. Je možno použít důlky.
plocha takového důlku nesmí přesáhnout 0,0044 čtvercového palce (2,84 mm2).
sousední důlky musí být od sebe vzdáleny nejméně 0,168 palce (4,27 mm), měřeno od středů důlků.
hloubka důlku nesmí přesáhnout 0,040 palce (1,02 mm).
Pokud je užito důlků v kombinaci s drážkami, musí být důlky vzdáleny od drážek nejméně 0,168 palce (4,27 mm), měřeno od středů důlků i drážek.

d. Dekorativní značení
Střed úderové oblasti může být označen značkou nepřesahující čtverec o straně 0,375 palce (9,53 mm). Tato značka nesmí nepřípustně ovlivňovat pohyb míče. Dekorativní značení je povoleno kdekoli mimo úderovou oblast.
e. Dekorativní značení nekovových lící holí
Výše uvedená omezení se vztahují na hole, které mají úderovou oblast líce hole z kovu nebo z materiálu podobné tvrdosti. Nevztahují se na hole, které mají líce z jiného materiálu a jejichž náklon nepřesahuje 24 stupňů, přičemž jsou ale zakázány značky, které by mohly nepřípustně ovlivňovat pohyb míče. Hole s tímto typem líce a náklonem přesahujícím 24 stupňů mohou mít drážky o šířce nejvýše 0,040 palce (1,02 mm) a hloubce nepřesahující jedenapůlnásobek šířky drážky, avšak jinak musí použité značení vyhovovat výše uvedeným omezením.
f. Líc patru
Výše uvedená omezení týkající se drsnosti, materiálu a značení úderové oblasti se nevztahují na patry.

(Poznámka redakce: PRO VĚTŠÍ ZOBRAZENÍ OBRÁZKŮ KLIKNĚTE NA JEJICH NÁHLED)


13.10.2004, 18:45

autor: zpravodaj

13. kapitola - Dodatek I - MÍSTNÍ PRAVIDLA; PODMÍNKY SOUTĚŽE

Anglické jméno:

České jméno:

Část A - Místní pravidla
Podle Pravidla 33-8a může Soutěžní výbor vytvářet a zveřejňovat Místní pravidla, která se týkají místních neobvyklých podmínek, pokud jsou tato Místní pravidla v souladu s politikou ustanovenou v tomto Dodatku. Podrobné informace ohledně přijatelných a zakázaných Místních pravidel jsou navíc uvedeny v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-8 a v „Průvodci pořádáním soutěží“ (Guidance on Running a Competition).
Jestliže místní neobvyklé podmínky překážejí řádné hře a Soutěžní výbor pokládá za nezbytné pozměnit některé Pravidlo golfu, musí k tomu získat souhlas R&A.
1. Vyznačení hranic a okrajů
Upřesnění prostředků použitých k vyznačení území mimo hřiště, vodních překážek, podélných vodních překážek, půdy v opravě, závad a nedílných součástí hřiště (Pravidlo 33-2a).
2. Vodní překážky
a. Podélné vodní překážky
Vyjasnění statutu vodních překážek, které mohou být podélnými vodními překážkami (Pravidlo 26).
b. Provizorní míč
Povolení hrát provizorní míč podle Pravidla 26-1 vzhledem k míči, který může být v takové vodní překážce, že pokud se původní míč nenajde, existuje opodstatněný předpoklad, že je ztracen v této vodní překážce, a přitom by bylo nepraktické zjišťovat, zda míč v překážce je či není, anebo by to nepřípustně zdržovalo hru. Nový míč se hraje provizorně podle libovolné z možností uvedených v Pravidle 26-1 nebo podle libovolného použitelného Místního pravidla. Jestliže hráč v takovém případě hraje provizorní míč a původní míč je ve vodní překážce, může hráč hrát původní míč, jak leží, nebo pokračovat ve hře provizorním míčem, ale nemůže postupovat podle Pravidla 26-1 vzhledem k původnímu míči.
3. Oblasti hřiště vyžadující ochranu; Chráněné biozóny
Nápomoc ochraně hřiště označením oblastí včetně drnových školek, čerstvé výsadby a ostatních částí hřiště, které jsou právě upravovány, za „půdu v opravě“, ze které je hra zakázána.
Pokud Soutěžní výbor musí zabránit hře z chráněných biozón, které jsou na hřišti nebo k němu bezprostředně přiléhají, měl by vydat Místní pravidlo, vyjasňující postup při úlevě.
4. Dočasné podmínky - bláto, nadměrné mokro, špatný stav hřiště a ochrana hřiště
a. Zvednutí zabořeného míče, čištění
Oprávnění k úlevě od zabořeného míče kdekoli v poli nebo k zvednutí, očištění a vrácení míče na původní místo kdekoli v poli nebo na nízko sekané ploše v poli vzhledem k dočasným podmínkám, které mohou být překážkou řádné hře, včetně bláta a nadměrného mokra.
b. „Povolené stavění“ a „Pravidla pro zimní období“
Nepříznivé podmínky včetně špatného stavu hřiště nebo výskytu bláta jsou někdy do té míry převládající, zejména pak v průběhu zimních měsíců, že Soutěžní výbor může rozhodnout o poskytnutí úlevy hráčům za pomoci dočasného Místního pravidla, aby tak zajistil ochranu hřiště nebo spravedlivou a příjemnou hru. Takové Místní pravidlo musí být odvoláno, jakmile to podmínky umožní.
5. Závady
a. Všeobecně
Vyjasnění statutu předmětů, které mohou být závadami (Pravidlo 24).
Prohlášení libovolné konstrukce za nedílnou součást hřiště, a tedy nikoli za závadu, např. zpevněné okraje odpališť, jamkovišť a bankrů (Pravidla 24 a 33-2a).
b. Kameny v bankrech
Povolení odstranit kameny v bankrech tím, že jsou prohlášeny za „pohyblivé závady“ (Pravidlo 24-1).
c. Silnice a cesty
(i) Prohlášení umělých povrchů a okrajů silnic, cest a pěšin za nedílnou součást hřiště; nebo
(ii) Poskytnutí podobné úlevy, jako poskytuje Pravidlo 24-2b, od silnic, cest a pěšin, které nemají umělý povrch ani okraje, pokud by mohly nespravedlivě ovlivnit hru.
d. Nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště
Poskytnutí úlevy od překážení nepohyblivých závad, které jsou na jamkovišti nebo ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od jamkoviště, pokud míč leží ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od dané závady.
e. Ochrana mladých stromků
Poskytnutí úlevy za účelem ochrany mladých stromků.
f. Dočasné závady
Poskytnutí úlevy od překážení dočasných závad (např. tribun pro diváky, televizních kabelů nebo jiného vybavení atd.).
6. Dropovací zóny
Zřízení speciálních oblastí, ve kterých se může nebo musí míč spustit, pokud je nemožné nebo nepraktické postupovat přesně podle Pravidla 24-2b nebo 24-3 (Nepohyblivá závada), Pravidla 25-1b a 25-1c (Půda v abnormálním stavu), Pravidla 25-3 (Nesprávné jamkoviště), Pravidla 26-1 (Vodní překážky a podélné vodní překážky) nebo Pravidla 28 (Nehratelný míč).
Část B - Vzorová Místní pravidla
V mezích politiky ustavené v části A tohoto Dodatku může Soutěžní výbor přijmout vzorové Místní pravidlo tak, že na výsledkovém lístku nebo nástěnce uvede některé níže uvedené vzorové Místní pravidlo nebo se na něj odkáže. Vzorová Místní pravidla 3a, 3b, 3c, 6a a 6b by nicméně neměla být vytištěna na výsledkovém lístku, a to ani formou odkazu, protože všechna mají omezenou dobu platnosti.
1. Oblasti hřiště vyžadující ochranu; Chráněné biozóny
a. Půda v opravě; Hra zakázána
Jestliže chce Soutěžní výbor chránit určitou oblast hřiště, měl by ji prohlásit za půdu v opravě a zakázat hru z této oblasti. Je doporučeno následující Místní pravidlo:
„ ___ (označené pomocí ___) je půda v opravě, ze které je hra zakázána. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
b. Chráněné biozóny
Jestliže příslušná autorita (tj. státní úřad apod.) zakáže z důvodu ochrany životního prostředí vstup do určité oblasti, která je na hřišti nebo k němu bezprostředně přiléhá, nebo zakáže hru z takové oblasti, měl by Soutěžní výbor vydat Místní pravidlo vyjasňující postup při úlevě.
Soutěžní výbor má určitou volnost v tom, zda oblast prohlásí za půdu v opravě, vodní překážku nebo území mimo hřiště. Nesmí ale prohlásit za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku takovou oblast, která nesplňuje definici „vodní překážky“, a měl by se pokusit zachovat povahu jamky.
Je doporučeno následující Místní pravidlo:
„I. Definice
Chráněná biozóna je oblast, která je za takovou prohlášena příslušnou autoritou. Vstup do této oblasti nebo hra z této oblasti jsou zakázány. Taková oblast může být podle úvahy Soutěžního výboru prohlášena za půdu v opravě, vodní překážku, podélnou vodní překážku nebo území mimo hřiště. Aby mohla být oblast prohlášena za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku, musí splňovat definici vodní překážky.
Poznámka: Soutěžní výbor nemůže prohlásit oblast za chráněnou biozónu.
II. Míč v chráněné biozóně
a. Půda v opravě
Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za půdu v opravě, musí se míč spustit podle Pravidla 25-1b.
Jestliže existuje opodstatněný předpoklad, že je míč ztracen v chráněné biozóně, která byla prohlášena za půdu v opravě, může hráč využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 25-1c.
b. Vodní překážky a podélné vodní překážky
Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za vodní překážku nebo podélnou vodní překážku, nebo existuje opodstatněný předpoklad, že je v takové chráněné biozóně ztracen, musí hráč s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 26-1.
Poznámka: Jestliže se míč spuštěný podle Pravidla 26 zakutálí do pozice, kde chráněná biozóna překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle odstavce III. tohoto Místního pravidla.
c. Mimo hřiště
Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za území mimo hřiště, musí si hráč připočítat jednu trestnou ránu a hrát další ránu z místa, které je co nejblíže místu, odkud byla hrána předchozí rána (viz Pravidlo 20-5).
III. Překážení v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu
Chráněná biozóna překáží, pokud překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu. Pokud dochází k překážení, musí hráč použít následující úlevu:
(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) nedochází v něm k překážení chráněné biozóny a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč pak musí míč zvednout a beztrestně jej spustit do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).
(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí hráč míč zvednout a spustit jej buď:
(i) beztrestně v překážce co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce a na takovou část hřiště, která poskytuje úplnou úlevu od dané chráněné biozóny; nebo
(ii) s připočtením jedné trestné rány mimo překážku tak, aby původní místo bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za překážkou se smí míč spustit. Navíc může hráč, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo 28.
(c) Na jamkovišti: Jestliže míč leží na jamkovišti, musí jej hráč zvednout a beztrestně umístit na nejbližší místo úlevy, které poskytuje úplnou úlevu od překážení chráněné biozóny, avšak ne blíže jamce ani v překážce.
Míč zvednutý podle odstavce II tohoto Místního pravidla se smí očistit.
Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle odstavce III tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než chráněné biozóny, na kterou se vztahuje toto Místní pravidlo, nebo (b) by k překážení této chráněné biozóny docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
Poznámka: V případě vážného porušení tohoto Místního pravidla může Soutěžní výbor udělit trest diskvalifikace.“
2. Ochrana mladých stromků
Jestliže je žádoucí ochránit před poškozením mladé stromky, je doporučeno následující Místní pravidlo:
„Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle ___. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24-2b (Nepohyblivá závada). Pokud je míč ve vodní překážce, musí hráč míč zvednout a spustit podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26. Míč zvednutý podle tohoto Místního pravidla se smí očistit.
Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže (a) je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než takového stromku nebo (b) by k překážení takového stromku docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
3. Dočasné podmínky - bláto, nadměrné mokro, špatný stav hřiště a ochrana hřiště
a. Úleva při zabořeném míči; Čištění míče
Pravidlo 25-2 poskytuje beztrestnou úlevu pro míč zabořený ve vlastním důlku po dopadu na libovolné nízko sekané ploše kdekoli v poli. Na jamkovišti se míč může zvednout a může se opravit poškození způsobené dopadem míče (Pravidla 16-1b a c). Jestliže podmínky opravňují poskytnutí úlevy při zabořeném míči kdekoli na hřišti, je doporučeno následující Místní pravidlo:
„Jestliže je míč v poli zabořen ve vlastním důlku po dopadu, avšak nikoli v písku, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, která je v poli.
Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto Místního pravidla, jestliže je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu, a to kvůli překážení něčeho jiného než dočasné podmínky, na kterou se vztahuje toto Místní pravidlo.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
Jindy mohou být podmínky takové, že postačí povolení zvednout, očistit a vrátit míč na původní místo. V takovém případě je doporučeno následující Místní pravidlo:
„V (upřesnění oblasti) se může míč beztrestně zvednout, očistit a vrátit na původní místo.
Poznámka: Pozice míče se musí označit předtím, než se míč zvedne podle tohoto Místního pravidla - viz Pravidlo 20-1.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
b. „Povolené stavění“ a „Pravidla pro zimní období“
Občasné místní neobvyklé podmínky, které by mohly překážet spravedlivé hře, ale nejsou rozšířené, by měly být prohlášeny za půdu v opravě, o které pojednává Pravidlo 25.
Nepříznivé podmínky, jako je množství sněhu, jarní tání, dlouhé deště nebo extrémní horko, mohou způsobit neuspokojivý stav drah, a někdy dokonce zabránit použití sekací techniky. Jestliže takové podmínky převládají na celém hřišti do té míry, že Soutěžní výbor dojde k závěru, že „Povolené stavění“ nebo „Pravidla pro zimní období“ podpoří spravedlivou hru nebo napomohou ochraně hřiště, je doporučeno následující Místní pravidlo:
„Jestliže míč leží na nízko sekané ploše v poli (případně blíže určené oblasti, např. na 6. jamce), může se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti (upřesnění oblasti např. 15 cm, jedné délky hole atd.) od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na jamkovišti.
Hráč může svůj míč umístit pouze jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč nezůstane ležet v klidu na místě, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného Pravidla.
Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, nebo s ním pohne jiným způsobem, např. kutálením za pomoci hole, je potrestán jednou trestnou ranou.
*TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.
* Jestliže hráč obdrží všeobecný trest za porušení tohoto Místního pravidla, neobdrží již žádný další trest podle tohoto Místního pravidla.“
c. Provzdušňovací díry
Jestliže bylo hřiště provzdušněno, může to opodstatnit zavedení Místního pravidla, které povoluje beztrestnou úlevu od provzdušňovacích děr. Je doporučeno následující Místní pravidlo:
„Jestliže se míč v poli zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže původnímu místu, avšak ne blíže jamce. Spouštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, která je v poli.
Na jamkovišti může hráč míč, který se zastaví v provzdušňovací díře nebo na ní, umístit na nejbližší místo, které není blíže jamce a které poskytuje úlevu.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
4. Kameny v bankrech
Podle definice jsou kameny volné přírodní předměty, a pokud je hráčův míč v překážce, nesmí se hráč dotknout kamene, který je ve stejné překážce nebo se jí dotýká, ani s ním pohnout (Pravidlo 13-4). Kameny v bankrech mohou nicméně pro hráče představovat nebezpečí (hráč může být zraněn kamenem, který byl zasažen hráčovou holí při pokusu zahrát míč) a mohou také překážet řádnému průběhu hry.
Jestliže je opodstatněno povolení zvednout kámen v bankru, je doporučeno následující Místní pravidlo:
„Kameny v bankru jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24-1).“
5. Nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště
Pravidlo 24-2 poskytuje beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady, ale také stanoví, že jinde než na jamkovišti nepředstavuje překážení ve směru hry samo o sobě překážení ve smyslu tohoto Pravidla.
Na některých hřištích jsou nicméně plochy okolo jamkoviště posečeny tak nízko, že hráči mohou chtít patovat i z těsného okolí jamkoviště. V takovém případě mohou nepohyblivé závady v blízkosti jamkoviště překážet řádnému průběhu hry a je opodstatněno zavedení následujícího Místního pravidla, které poskytuje doplňkovou beztrestnou úlevu od překážení nepohyblivé závady:
„Lze využít úlevu od překážení nepohyblivé závady podle Pravidla 24-2. Navíc, pokud míč leží mimo jamkoviště, avšak nikoli v překážce, a pokud nepohyblivá závada, která je na jamkovišti nebo ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od jamkoviště a která je ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od míče, překáží ve směru hry mezi míčem a jamkou, může hráč využít úlevu následujícím způsobem:
Míč se musí zvednout a spustit na nejbližším místě od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Zvednutý míč se smí očistit.
Úlevu podle tohoto Místního pravidla lze využít také tehdy, pokud hráčův míč leží na jamkovišti a pokud nepohyblivá závada, která je na jamkovišti nebo ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od jamkoviště, překáží v dráze patu. Hráč může využít úlevu následujícím způsobem:
Míč se musí zvednout a umístit na nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od daného překážení a (c) není v překážce. Zvednutý míč se smí očistit.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
6. Dočasné závady
Pokud jsou na hřišti nebo blízko něj instalovány dočasné závady, měl by Soutěžní výbor určit, zda se jedná o pohyblivé, nepohyblivé nebo dočadně nepohyblivé závady.
a. Dočasně nepohyblivé závady
Jestliže Soutěžní výbor prohlásí tyto závady za dočasně nepohyblivé závady, je doporučeno následující Místní pravidlo:
„I. Definice
Dočasně nepohyblivá závada je uměle vyrobený předmět, který bývá často zbudován v souvislosti se soutěží a který je pevně ukotven či umístěn nebo není snadno přemístitelný, avšak není umístěn trvale.
Příklady dočasně nepohyblivých závad zahrnují, avšak nikoli výlučně stany, výsledkové tabule, tribuny pro diváky, televizní věže a toalety.
Kotvící lana jsou součástí dočasně nepohyblivé závady, pokud Soutěžní výbor neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.
II. Překážení
Dočasně nepohyblivá závada překáží, jestliže (a) míč leží před ní nebo tak blízko ní, že závada překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu nebo (b) míč leží v závadě, na ní, pod ní nebo za ní tak, že libovolná část závady překáží přímo mezi míčem a jamkou, přičemž k překážení dochází také tehdy, pokud míč leží ve vzdálenosti nejvýše jedné délky hole od místa, které je ve stejné vzdálenosti od jamky a kde by docházelo k popsanému překážení.
Poznámka: Míč je pod dočasně nepohyblivou závadou, jestliže je pod vnějším okrajem dané závady, i když tento okraj nesahá až k zemi.
III. Úleva
Hráč může využít úlevu od překážení dočasně nepohyblivé závady, a to i když je tato závada mimo hřiště, následovně:
(a) V poli: Jestliže míč leží v poli, musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci II a (c) není v překážce ani na jamkovišti. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).
(b) V překážce: Jestliže je míč v překážce, musí jej hráč zvednout a spustit buď:
(i) Beztrestně v souladu s výše uvedeným odstavcem IIIa s tím, že nejbližší část hřiště poskytující úplnou úlevu musí být v dané překážce a míč se musí spustit v dané překážce. Pokud není možná úplná úleva, musí se míč beztrestně spustit v dané překážce na takovou část hřiště, která poskytuje maximální možnou úlevu; nebo
(ii) S připočtením jedné trestné rány mimo danou překážku následovně: musí se určit takové nejbližší místo od původního místa, které (a) není blíže jamce, (b) poskytuje úlevu od překážení popsaného v odstavci II a (c) není v překážce. Hráč musí míč zvednout a spustit jej do vzdálenosti jedné délky hole od tohoto místa a na takovou část hřiště, která splňuje výše uvedené podmínky (a), (b) a (c).
Míč zvednutý podle odstavce III se smí očistit.
Poznámka 1: Jestliže je míč v překážce, nic v tomto Místním pravidle hráči nebrání, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 26 nebo podle Pravidla 28.
Poznámka 2: Pokud není míč, který se má spustit podle tohoto Místního pravidla, okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.
Poznámka 3: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, které (a) dovoluje nebo přikazuje hráči využít dropovací zónu, když využívá úlevu od dočasně nepohyblivé závady, nebo (b) dovoluje hráči jako další možnost spustit míč na opačné straně závady, než je místo určené v souladu s odstavcem III, avšak jinak v souladu s odstavcem III.
Výjimky: Jestliže hráčův míč leží před dočasně nepohyblivou závadou nebo za ní (tedy nikoli v ní, pod ní nebo na ní), nemůže hráč využít úlevu podle odstavce III, pokud:
1. Je zjevně nesmyslné, aby hráč zahrál uvažovanou ránu nebo v případě překážení ve směru hry zahrál takovou ránu, že by míč skončil na přímé spojnici k jamce, a to kvůli překážení něčeho jiného než kvůli překážení dočasně nepohyblivé závady;
2. K překážení dočasně nepohyblivé závady by docházelo pouze při nikoli nezbytně nutném neobvyklém postoji, švihu nebo směru hry; nebo
3. V případě překážení ve směru hry je zjevně nesmyslné očekávat, že by hráč dokázal zahrát míč dostatečně daleko směrem k jamce tak, aby míč dosáhl této dočasně nepohyblivé závady.
Poznámka: Hráč, který není oprávněn k využití úlevy kvůli těmto výjimkám, může, pokud je to možné, postupovat podle Pravidla 24-2.
IV. Ztracený míč
Jestliže existuje opodstatněný předpoklad, že je míč ztracen v dočasně nepohyblivé závadě nebo na ní či pod ní, může se míč, pokud je to možné, spustit podle ustanovení odstavce III nebo odstavce V. Pro potřeby použití odstavce III a V se pak uvažuje, jako by míč ležel na místě, kde míč naposledy překročil vnější obvod závady (Pravidlo 24-3).
V. Dropovací zóny
Jestliže hráči překáží dočasně nepohyblivá závada, může mu Soutěžní výbor povolit nebo nařídit využít dropovací zónu. Pokud hráč při úlevě dropovací zónu využije, musí míč spustit v té dropovací zóně, která je nejblíže místu, kde míč původně ležel nebo kde se podle odstavce IV uvažuje, že ležel (a to i když je tato nejbližší dropovací zóna blíže jamce).
Poznámka 1. Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující využití dropovací zóny, která je blíže jamce.
Poznámka 2: Jestliže se míč spouští v dropovací zóně, nesmí se opakovaně spustit, pokud se zastaví ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od místa, kde se poprvé dotknul části hřiště, a to i když se zastaví blíže jamce nebo mimo dropovací zónu.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.“
b. Dočasné dráty a kabely elektrického vedení
Pokud jsou na hřišti instalovány dočasné dráty a kabely elektrického vedení nebo telefonní kabely, je doporučeno následující Místní pravidlo:
„Dočasné dráty a kabely elektrického vedení, telefonní dráty a rohožky, které je zakrývají, nebo podpěry, které je podpírají, jsou závady.
1. Jestliže jsou snadno přemístitelné, platí Pravidlo 24-1.
2. Jestliže jsou připevněné nebo nejsou snadno přemístitelné, může hráč, pokud je míč v poli nebo v bankru, využít úlevu podle Pravidla 24-2b. Pokud je míč ve vodní překážce, může hráč získat úlevu podle Pravidla 24-2b(i) s tím, že nejbližší místo úlevy musí být v dané vodní překážce a míč se musí spustit v dané vodní překážce nebo může hráč postupovat podle Pravidla 26.
3. Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 20-5). Pokud není původní míč okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.
Poznámka: Kotvící lana jsou součástí dočasně nepohyblivé závady, pokud Soutěžní výbor Místním pravidlem neurčí, že mají stejný status jako dráty a kabely výškového elektrického vedení.
Výjimka: Jestliže míč zasáhne takovou část kabelu, která vede ze země, nesmí se rána opakovat.
4. Trávou pokryté výkopy pro kabely jsou půda v opravě, a to i když tak nejsou označeny, a platí Pravidlo 25-1b.“
Část C - Podmínky soutěže
Pravidlo 33-1 určuje, že „Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.“ Tyto podmínky by měly obsahovat řadu údajů, jako jsou způsob přihlášení, způsobilost k účasti, počet kol, na který se soutěž hraje atd., což jsou témata, které nepřísluší rozebírat v rámci Pravidel golfu nebo tohoto Dodatku. Podrobné údaje týkající se těchto témat jsou uvedeny v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf) u Pravidla 33-1 a v „Průvodci pořádáním soutěží“ (Guidance on Running a Competition“).
Nicméně existuje řada skutečností, které mohou být zahrnuty v podmínkách soutěže a ke kterým je pozornost Soutěžního výboru nasměrována poznámkou u příslušného Pravidla. Jedná se o:
1. Omezení míčů (Poznámka u Pravidla 5-1)
Následující dvě podmínky jsou doporučeny pouze pro soutěže zkušených hráčů:
a. Seznam vyhovujících golfových míčů
R&A pravidelně vydává „Seznam vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls), ve kterém jsou uvedeny míče, které byly otestovány a shledány vyhovujícími. Jestliže si Soutěžní výbor přeje nařídit, aby hráči používali výhradně míče uvedené v tomto seznamu, měl by být uvedený seznam vyvěšen a v podmínkách soutěže by měla být zahrnuta následující podmínka:
„Míč, který hráč používá, musí být uveden v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů“ (List of Conforming Golf Balls) vydaném R&A.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Diskvalifikace.“
b. Podmínka jednoho míče
Jestliže je žádoucí, aby bylo během stanoveného kola zakázáno měnit značku a typ míče, je doporučena následující podmínka:
„Omezení míčů používaných během kola: (Poznámka u Pravidla 5-1)
(i) Podmínka jednoho míče
Během stanoveného kola musí všechny míče, které hráč používá, mít stejnou značku a být stejného typu tak, jak je to uvedeno pod jedním heslem v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů.“
Poznámka: Jestliže je spuštěn nebo umístěn míč, který má jinou značku nebo je jiného typu, může se beztrestně zvednout a hráč pak musí spustit nebo umístit vhodný míč (Pravidlo 20-6).
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Jamková hra - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky.
Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.
(ii) Postup při zjištění porušení podmínky
Jestliže hráč zjistí, že hrál míčem, kterým porušil uvedenou podmínku, musí jej vyřadit ze hry dříve, než odehraje ránu z následujícího odpaliště, a musí dokončit kolo za použití vhodného míče. Pokud dojde k tomuto zjištění během hraní jamky a hráč si zvolí, že nahradí používaný míč vhodným míčem ještě před dohráním jamky, musí umístit vhodný míč na místo, kde ležel míč, kterým hráč tuto podmínku porušil.“
2. Čas startu (Poznámka u Pravidla 6-3a)
Jestliže si Soutěžní výbor přeje postupovat podle dané poznámky, je doporučena následující formulace:
„Pokud se hráč dostaví na start připraven ke hře do 5 minut po svém startovním čase, přičemž okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace dle Pravidla 33-7, je trestem za pozdní příchod na start ztráta první jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány. Při zpoždění větším než 5 minut je trestem diskvalifikace.“
3. Nosiči (Poznámka u Pravidla 6-4)
Pravidlo 6-4 umožňuje hráči použít nosiče, pokud má v každém okamžiku pouze jednoho nosiče. Za určitých podmínek si nicméně může Soutěžní výbor přát zakázat použití nosičů nebo omezit hráčův výběr nosiče, např. že nosičem nesmí být profesionální golfista, sourozenec, rodič, jiný hráč hrající stejnou soutěž atd. V takovém případě je doporučena následující formulace:
Nosiči nejsou povoleni
„Hráč nesmí mít během stanoveného kola nosiče.“
Omezení toho, kdo může dělat nosiče
„Během stanoveného kola nesmí hráči dělat nosiče __________“
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY
Jamková hra - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.
Jamková hra i hra na rány - V případě porušení této podmínky mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující jamku. Hráč, který měl nosiče, který byl v rozporu s touto podmínkou, musí ihned po zjištění tohoto provinění zajistit, aby po zbytek stanoveného kola již tuto podmínku dodržel. Jinak je hráč diskvalifikován.“
4. Tempo hry (Poznámka u Pravidla 6-7)
Aby zabránil pomalé hře, může Soutěžní výbor stanovit tempo hry podle Poznámky 2 u Pravidla 6-7.
5. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Poznámka u Pravidla 6-8b)
Jelikož již došlo k mnoha úmrtím a zraněním v důsledku zasažení bleskem na golfovém hřišti, jsou všechny kluby a sponzoři naléhavě žádáni, aby přijali taková předběžná opatření, která ochrání osoby před zásahem blesku. Zejména je zapotřebí věnovat pozornost Pravidlům 6-8 a 33-2d. Jestliže chce Soutěžní výbor přijmout podmínku uvedenou v poznámce u Pravidla 6-8, je doporučena následující formulace:
„Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je diskvalifikován, pokud okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33-7.
Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.“
Běžně používány jsou následující signály. Je doporučeno, aby všechny Soutěžní výbory postupovaly podobně:
Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.
Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
Obnovení hry: Dva krátké zvukové signály, opakovaně.
6. Cvičení
a. Všeobecně
Soutěžní výbor může vydat směrnice, které se týkají cvičení, v souladu s poznámkou u Pravidla 7-1, výjimkou (c) u Pravidla 7-2, poznámkou 2 u Pravidla 7 a Pravidlem 33-2c.
b. Cvičení mezi jamkami (Poznámka 2 u Pravidla 7)
Je doporučeno, aby podmínky soutěže zakazovaly cvičné patování a přihrávání na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo v jeho okolí, pouze pokud se jedná o soutěž ve hře na rány. Je doporučena následující formulace:
„Hráč nesmí zahrát žádnou cvičnou ránu na jamkovišti naposledy hrané jamky ani v jeho okolí. Pokud hráč zahraje cvičnou ránu na jamkovišti naposledy hrané jamky nebo v jeho okolí, je potrestán dvěma trestnými ranami na následující jamce, s výjimkou poslední jamky kola, kdy obdrží uvedený trest na této jamce.“
7. Rada při soutěžích družstev (Poznámka u Pravidla 8)
Jestliže chce Soutěžní výbor jednat v souladu s poznámkou u Pravidla 8, je doporučena následující formulace:
„Podle poznámky u Pravidla 8 Pravidel golfu může každé družstvo určit jednu osobu (navíc k osobám, od kterých je podle tohoto Pravidla povoleno žádat radu), která může radit členům daného družstva. Touto osobou může/nesmí být _______________ (pokud má být jakkoli omezeno, kdo může být touto osobou jmenován, vložte toto omezení sem). Tato osoba musí být před poskytnutím jakékoli rady oznámena Soutěžnímu výboru.“
8. Nové jamky
Soutěžní výbor může v souladu s poznámkou u Pravidla 33-2b stanovit, že jamky a odpaliště při jednokolové soutěži, která probíhá během více dnů, mohou být každý den umístěny různě.
9. Doprava
Jestliže je žádoucí, aby hráči v soutěži chodili pěšky, je doporučena následující podmínka:
„Hráči musí během stanoveného kola chodit pěšky.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Jamková hra - po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak, že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky.
Nejvyšší trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány - dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány. Pokud došlo k porušení podmínky mezi dvěma
jamkami, uplatní se trest na následující jamce.
Jamková hra nebo hra na rány - používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo
zjištěno porušení podmínky. Jinak je hráč diskvalifikován.“
10. Antidoping
Soutěžní výbor může v podmínkách soutěže stanovit, že hráči musí dodržovat antidopingové předpisy.
11. Jak rozhodovat při rovnosti
Pravidlo 33-6 zplnomocňuje Soutěžní výbor k tomu, aby určil, jak a kdy se rozhodne nerozhodný zápas v jamkové hře nebo případ rovnosti výsledků ve hře na rány. Toto by mělo být zveřejněno předem.
R&A doporučuje:
Jamková hra
Zápas, který skončí nerozhodně (all square), by měl pokračovat rozehrávkou jamku po jamce, dokud jedna strana nevyhraje jamku. Rozehrávka by měla začít od jamky, na které zápas začal. V případě zápasu s hendikepy by se měly používat hendikepové rány jako ve stanoveném kole.
Hra na rány
(a) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány bez hendikepů se doporučuje rozehrávka. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Pokud to není proveditelné nebo pokud tato rozehrávka nerozhodne, doporučuje se rozehrávka jamku po jamce.
(b) V případě rovnosti výsledků v soutěži na rány s hendikepy se doporučuje rozehrávka s hendikepy. Tato rozehrávka se může hrát na 18 jamek nebo na menší počet jamek, jak Soutěžní výbor určí. Pokud se rozehrávka hraje na menší počet jamek než 18, určí se hendikepy hráčů pro tuto rozehrávku jako poměrná část jejich hendikepů vzhledem k počtu hraných jamek, přičemž zlomek hendikepu půl rány a více se počítá jako celá rána a menší zlomek se zanedbá.
(c) Pokud není rozehrávka proveditelná, ať už v soutěži na rány s hendikepy, nebo bez hendikepů, doporučuje se porovnání výsledkových lístků. Způsob tohoto porovnání by měl být oznámen předem. Přijatelným způsobem porovnání výsledkových lístků je určení vítěze na základě lepšího výsledku na posledních 9 jamkách. Pokud hráči mají na posledních 9 jamkách shodný výsledek, určí se vítěz na základě lepšího výsledku na posledních 6, 3 resp. 1 jamce. Pokud je tento postup použit v soutěži s hendikepy, započítá se vždy 1/2, 1/3, 1/6 atd. hendikepu. Zlomky by neměly být zanedbány. Pokud je uvedený postup použit v soutěži s různými počátečními odpališti, doporučuje se, aby za „posledních 9 jamek, posledních 6 jamek atd.“ byly považovány jamky 10-18, 13-18 atd.
(d) Jestliže je v podmínkách soutěže uvedeno, že případ rovnosti výsledků bude rozhodnut na základě posledních 9, 6, 3 resp. 1 jamky, mělo by tam být také uvedeno, co se stane, pokud ani tento postup neurčí vítěze.
12. Nasazení pro jamkovou hru
Ačkoli může být nasazení pro jamkovou hru zcela náhodné nebo mohou být určití hráči rozmístěni do různých čtvrtin nebo osmin, doporučuje se v případě, že zápasy byly určeny na základě kvalifikace, použít obecné číselné nasazení.
Obecné číselné nasazení
Jestliže se nejedná o určení posledních postupujících, rozhodují se případy rovnosti výsledků v kvalifikaci pro potřeby určení nasazení tak, že výsledky jsou řazeny podle toho, jak byly odevzdány, přičemž nejdříve odevzdaný výsledek obdrží nejnižší možné číslo. Pokud není možné určit pořadí, v jakém byly výsledky odevzdány, rozhodnou se případy rovnosti náhodným losem.
POLOVINA POLOVINA
HORNÍ SPODNÍ HORNÍ SPODNÍ

64 HRÁČŮ 32 HRÁČŮ
1 vs 64 2 vs 63 1 vs 32 2 vs 31
32 vs 33 31 vs 34 16 vs 17 15 vs 18
16 vs 49 15 vs 50 8 vs 25 7 vs 26
17 vs 48 18 vs 47 9 vs 24 10 vs 23
8 vs 57 7 vs 58 4 vs 29 3 vs 30
25 vs 40 26 vs 39 13 vs 20 14 vs 19
9 vs 56 10 vs 55 5 vs 28 6 vs 27
24 vs 41 23 vs 42 12 vs 21 11 vs 22
4 vs 61 3 vs 62 16 HRÁČŮ
29 vs 36 30 vs 35 1 vs 16 2 vs 15
13 vs 52 14 vs 51 8 vs 9 7 vs 10
20 vs 45 19 vs 46 4 vs 13 3 vs 14
5 vs 60 6 vs 59 5 vs 12 6 vs 11
28 vs 37 27 vs 38 8 HRÁČŮ
12 vs 53 11 vs 54 1 vs 8 2 vs 7
21 vs 44 22 vs 43 4 vs 5 3 vs 6


13.10.2004, 18:44

autor: zpravodaj

12. kapitola - DALŠÍ FORMY HRY

Anglické jméno:

České jméno:

Pravidlo 29 - Trojhra a čtyřhra
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
29-1. Všeobecně
Při trojhře a čtyřhře se partneři během stanoveného kola musí střídat ve hře z odpališť a v úderech během hraní každé jamky. Trestné rány nemají vliv na pořadí ve hře.
29-2. Jamková hra
Jestliže hráč odehraje, když měl hrát jeho partner, ztrácí jeho strana jamku.
29-3. Hra na rány
Jestliže partneři zahrají jednu nebo více ran v nesprávném pořadí, tyto rány se nezapočítávají a strana je potrestána dvěma trestnými ranami. Strana musí napravit tuto svou chybu tím, že hraje míč ve správném pořadí z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého poprvé hrála v nesprávném pořadí (viz Pravidlo 20-5). Pokud strana odehraje ránu z následujícího odpaliště, aniž by svou chybu napravila, nebo v případě poslední jamky kola opustí jamkoviště, aniž by ohlásila úmysl svou chybu napravit, je diskvalifikována.
Pravidlo 30 - Jamková hra třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
30-1. Platí Pravidla golfu
Pro jamkovou hru třemi míči, o nejlepší míč a čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.
30-2. Jamková hra třemi míči
a. Míčem v klidu pohne soupeř
Jestliže se soupeř, jeho nosič nebo výstroj dotkne hráčova míče nebo jím pohne jindy než při hledání a jestliže Pravidla nestanoví jinak, platí Pravidlo 18-3b. Tento soupeř je potrestán jednou trestnou ranou ve svém zápase s hráčem, avšak nikoli ve svém zápase s druhým soupeřem.
b. Míč náhodou vychýlen nebo zastaven soupeřem
Jestliže soupeř, jeho nosič nebo výstroj náhodou vychýlí nebo zastaví hráčův míč, není to trestné. V zápase s tímto soupeřem může hráč buď hrát míč, jak leží, nebo dříve než kterákoli strana zahraje další ránu, svou ránu zrušit a beztrestně hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč (viz Pravidlo 20-5). V zápase s druhým soupeřem musí hrát původní míč, jak leží.
Výjimka: Míč zasáhne osobu, která obsluhuje praporkovou tyč - viz Pravidlo 17-3b.
(Míč úmyslně vychýlen nebo zastaven soupeřem - viz Pravidlo 1-2)
30-3. Jamková hra o nejlepší míč a čtyřmi míči
a. Zastoupení strany
Strana může být po celý zápas nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni všichni partneři. Nepřítomný partner se může připojit k zápasu mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.
b. Přípustný počet holí
Strana je potrestána za porušení Pravidel 4-3a(iii) a 4-4 kterýmkoli z partnerů.
c. Pořadí ve hře
Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.
d. Nesprávný míč
Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, je diskvalifikován pro právě hranou jamku, avšak jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu. Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.
e. Diskvalifikace strany
(i) Strana je diskvalifikována, pokud kterýkoli z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:
• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
• 4-1, 4-2 Hole
• 5-1, 5-2 Míč
• 6-2a Hendikep (hra s vyšším hendikepem)
• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče; hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)
• 6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra (opakované porušení)
• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj
(ii) Strana je diskvalifikována, pokud všichni partneři poruší některé z následujících Pravidel:
• 6-3 Čas startu a skupiny
• 6-8 Přerušení hry
(iii) Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel znamenalo diskvalifikaci hráče, je tento hráč diskvalifikován pouze pro danou jamku.
f. Dopad ostatních trestů
Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi nebo nepříznivě ovlivní hru soupeře, obdrží partner stejný trest jako hráč.
Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera. Pokud je předepsaným trestem ztráta jamky, je hráč diskvalifikován pro právě hranou jamku.
g. Jiný druh zápasu se hraje současně
Jestliže se současně se zápasem ve hře o nejlepší míč nebo čtyřmi míči hraje i jiný druh zápasu, platí výše uvedená zvláštní Pravidla.
Pravidlo 31 - Hra na rány čtyřmi míči
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
31-1. Všeobecně
Ve hře na rány čtyřmi míči hrají dva hráči jako partneři, přičemž každý hraje svým míčem. Výsledkem na jamce je nižší z výsledků obou partnerů. Jestliže jeden z partnerů nedohraje jamku, není to trestné.
Ve hře na rány čtyřmi míči platí Pravidla golfu, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.
31-2. Zastoupení strany
Strana může být po celé stanovené kolo nebo jeho libovolnou část zastoupena pouze jedním z partnerů; nemusí být přítomni oba partneři. Nepřítomný partner se může připojit ke svému partnerovi mezi jamkami, avšak nikoli během hraní jamky.
31-3. Přípustný počet holí
Strana je potrestána za porušení Pravidel 4-3a(iii) a 4-4 kterýmkoli z partnerů.
31-4. Zapisování výsledků
Zapisovatel je povinen na každé jamce zapsat pouze hrubý výsledek toho z partnerů, jehož výsledek se započítává. Započítávané hrubé výsledky musí být jednotlivě identifikovatelné, jinak je strana diskvalifikována. Stačí, když za splnění podmínek Pravidla 6-6b odpovídá pouze jeden z partnerů. (Nesprávný výsledek - viz Pravidlo 31-7a.)
31-5. Pořadí ve hře
Míče náležející jedné straně mohou být hrány v takovém pořadí, jaké tato strana považuje za nejlepší.
31-6. Nesprávný míč
Jestliže hráč zahraje ránu nesprávným míčem jinde než v překážce, je potrestán dvěma trestnými ranami a musí tuto svou chybu napravit tak, že dále hraje správný míč v souladu s Pravidly. Jeho partner není nijak potrestán, a to ani když tento nesprávný míč patří jemu.
Pokud nesprávný míč patří jinému hráči, musí jeho vlastník umístit míč na místo, z něhož byl nesprávný míč poprvé odehrán.
31-7. Trest diskvalifikace
a. Porušení Pravidel jedním z partnerů
Strana je diskvalifikována, pokud kterýkoli z partnerů poruší některé z následujících Pravidel:
• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
• 4-1, 4-2 Hole
• 5-1, 5-2 Míč
• 6-2b Hendikep (hra s vyšším hendikepem)
• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče; hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)
• 6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku
• 6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek toho partnera, jehož výsledek se započítává, nižší než skutečný. Pokud je zapsaný výsledek toho partnera, jehož výsledek se započítává, vyšší než skutečný, platí odevzdaný výsledek.
• 6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra (opakované porušení)
• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj
• 31-4 Započítávané hrubé výsledky nejsou jednotlivě identifikovatelné
b. Porušení Pravidel oběma partnery
Strana je diskvalifikována pokud:
(i) oba partneři poruší Pravidlo 6-3 (Čas startu a skupiny) nebo Pravidlo 6-8 (Přerušení hry); nebo
(ii) oba partneři na téže jamce poruší některé Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace v soutěži nebo na právě hrané jamce.
c. Pouze na dané jamce
Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je hráč diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.
31-8. Dopad ostatních trestů
Jestliže porušení Pravidel hráčem napomůže ve hře jeho partnerovi, obdrží partner stejný trest jako hráč.
Ve všech ostatních případech, kdy je hráč potrestán podle Pravidel, se daný trest nevztahuje na jeho partnera.
Pravidlo 32 - Soutěže proti bogey, proti par a Stableford
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
32-1. Podmínky
Soutěže proti bogey, proti par a Stableford jsou druhy soutěže na rány, ve které se na každé jamce hraje proti pevně stanovenému počtu ran. Platí Pravidla pro hru na rány, pokud se neliší od následujících zvláštních Pravidel.
a. Soutěže proti bogey a proti par
V soutěžích proti bogey a proti par se počítá jako v jamkové hře. Jamka, na které hráč nemá žádný výsledek, se pokládá za prohranou. Vítězí hráč, který má v součtu nejlepší celkový výsledek.
Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž hráč dosáhl čistého výsledku rovnajícího se pevně stanovenému počtu ran nebo nižšího.
Poznámka 1: Přípustný počet holí - tresty jako v jamkové hře - viz Pravidlo 4-4.
Poznámka 2: Pouze jeden nosič v každém okamžiku - tresty jako v jamkové hře - viz Pravidlo 6-4.
Poznámka 3: Nepřípustné zdržování; Pomalá hra (Pravidlo 6-7) - hráčův výsledek se upraví odečtením jedné jamky od celkového výsledku.
b. Soutěže Stableford
V soutěžích Stableford se počítají body získané na každé jamce v závislosti na pevně stanoveném počtu ran, a to následovně:
Jamka zahrána za Body
Více než jednu ránu nad daný počet nebo žádný výsledek 0
Jednu ránu nad daný počet 1
Daný počet ran 2
Jednu ránu pod daný počet 3
Dvě rány pod daný počet 4
Tři rány pod daný počet 5
Čtyři rány pod daný počet 6

Vítězí hráč, který získá nejvyšší počet bodů.
Zapisovatel odpovídá pouze za zápis hrubého počtu ran na těch jamkách, na nichž čistý výsledek hráče znamená zisk jednoho nebo více bodů.
Poznámka 1: Přípustný počet holí (Pravidlo 4-4) - Tresty jsou následující: z celkového počtu bodů získaných za celé kolo se odečtou dva body za každou jamku, na níž došlo k porušení daného Pravidla - nejvyšší možná srážka za kolo: čtyři body.
Poznámka 2: Pouze jeden nosič v každém okamžiku (Pravidlo 6-4) - Tresty jsou následující: z celkového počtu bodů získaných za celé kolo se odečtou dva body za každou jamku, na níž došlo k porušení daného Pravidla - nejvyšší možná srážka za kolo: čtyři body.
Poznámka 3: Nepřípustné zdržování; Pomalá hra (Pravidlo 6-7) - Hráčův výsledek se upraví odečtením dvou bodů z celkového počtu bodů získaných za celé kolo.
32-2. Trest diskvalifikace
a. V soutěži
Hráč je diskvalifikován, pokud poruší některé z následujících Pravidel:
• 1-3 Dohoda o nedodržování Pravidel
• 3-4 Odmítnutí podrobit se Pravidlům
• 4-1, 4-2 Hole
• 5-1, 5-2 Míč
• 6-2b Hendikep (hra s vyšším hendikepem, neuvedení hendikepu)
• 6-3 Čas startu a skupiny
• 6-4 Nosič (hráč má více než jednoho nosiče; hráč nenapraví porušení Pravidla okamžitě)
• 6-6b Podepsání a odevzdání výsledkového lístku
• 6-6d Nesprávný výsledek na jamce, tj. když je zapsaný výsledek nižší než skutečný, kromě případu, kdy porušení tohoto Pravidla neovlivní výsledek hráče na dané jamce.
• 6-7 Nepřípustné zdržování hry; Pomalá hra (opakované porušení)
• 6-8 Přerušení hry
• 7-1 Cvičení před kolem nebo mezi koly
• 14-3 Umělé pomůcky a neobvyklá výstroj
b. Na dané jamce
Ve všech ostatních případech, kdy by porušení Pravidel mělo za následek diskvalifikaci, je hráč diskvalifikován pouze na té jamce, na které došlo k danému porušení Pravidel.
ADMINISTRATIVA
Pravidlo 33 - Soutěžní výbor
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
33-1. Podmínky; zrušení Pravidla
Soutěžní výbor musí stanovit podmínky, za nichž se má soutěž hrát.
Soutěžní výbor není oprávněn zrušit žádné Pravidlo golfu.
Určitá Pravidla pro hru na rány se tak podstatně liší od Pravidel pro jamkovou hru, že spojení těchto dvou způsobů hry není možné a je zakázáno. Nelze uznat ani výsledky zápasů hraných za takových okolností ani výsledky ve hře na rány dosažené za takových okolností.
V soutěži na rány může Soutěžní výbor omezit povinnosti rozhodčího.
33-2. Hřiště
a. Určení hranic
Soutěžní výbor musí přesně určit:
(i) hřiště a jeho hranice;
(ii) hranice vodních překážek a podélných vodních překážek;
(iii) půdu v opravě;
(iv) závady a nedílné součásti hřiště.
b. Nové jamky
Nové jamky se mají vyvrtat v den zahájení soutěže na rány a také kdykoli jindy, když to Soutěžní výbor uzná za nutné, pokud budou v jednom kole všichni hráči hrát do stejně umístěných jamek.
Výjimka: Jestliže není možné opravit poškozenou jamku tak, aby odpovídala definici, může Soutěžní výbor nechat vyvrtat novou jamku na blízkém, podobném místě.
Poznámka: Jestliže se má hrát jedno kolo ve více dnech, může Soutěžní výbor uvést v podmínkách soutěže, že jamky a odpaliště mohou být během soutěže každý den umístěny různě, pokud každý den budou všichni soutěžící hrát ze stejných odpališť a do stejně umístěných jamek.
c. Cvičná plocha
Jestliže není k dispozici cvičná plocha mimo území hřiště, na kterém se soutěž koná, měl by Soutěžní výbor, pokud je to možné, určit plochu, na které mohou hráči v libovolný den soutěže cvičit. Ve dnech soutěže na rány by Soutěžní výbor neměl běžně povolit cvičení na jamkovišti ani na jamkoviště ani z překážek na hřišti, na němž se soutěž koná.
d. Hřiště nezpůsobilé ke hře
Jestliže Soutěžní výbor nebo jeho odpovědný zástupce považuje hřiště za nezpůsobilé ke hře nebo pokud uzná, že regulérní hra není z nějakého důvodu možná, může nařídit dočasné přerušení hry bez ohledu na to, zda se jedná o jamkovou hru nebo o hru na rány, nebo ve hře na rány prohlásit kolo za neplatné a zrušit všechny výsledky daného kola. Pokud je kolo zrušeno, jsou zrušeny i všechny tresty obdržené v tomto kole.
(Postup při přerušení a obnovení hry - viz Pravidlo 6-8)
33-3. Čas startu a skupiny
Soutěžní výbor musí určit startovní časy a ve hře na rány také složení skupin, ve kterých budou hráči hrát.
Jestliže je soutěž v jamkové hře rozložena na delší časové období, měl by Soutěžní výbor stanovit dobu, během které se musí sehrát jednotlivá kola. Jestliže si hráči mohou sjednat termín svého zápasu kdykoli v tomto období, měl by Soutěžní výbor určit, že pokud se hráči nedohodnou na termínu dřívějším, musí být zápas sehrán ve stanoveném čase poslední den daného období.
33-4. Tabulka přidělování hendikepových ran
Soutěžní výbor musí vydat tabulku, která udává pořadí jamek, v jakém jsou na nich dávány nebo dostávány hendikepové rány.
33-5. Výsledkový lístek
Ve hře na rány musí Soutěžní výbor každému hráči poskytnout výsledkový lístek s uvedením data a jména hráče nebo jmen hráčů ve čtyřhře či ve hře na rány čtyřmi míči.
Ve hře na rány je Soutěžní výbor odpovědný za správné sečtení výsledků jednotlivých jamek a započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku.
Ve hře na rány čtyřmi míči je Soutěžní výbor odpovědný za zaznamenání výsledku lepšího míče na každé jamce při započítání hendikepů uvedených na výsledkovém lístku a za sečtení výsledků lepším míčem.
V soutěži proti bogey, proti par nebo v soutěži Stableford je Soutěžní výbor odpovědný za započítání hendikepu uvedeného na výsledkovém lístku, za určení výsledku na každé jamce a za celkový výsledek nebo počet bodů.
Poznámka: Soutěžní výbor může požadovat, aby hráči zaznamenali na výsledkový lístek datum a své jméno.
33-6. Rozhodnutí o pořadí při rovnosti výsledků
Soutěžní výbor musí vyhlásit způsob, den a čas pro potřeby rozhodnutí v případě nerozhodného zápasu nebo v případě rovnosti výsledků, bez ohledu na to, zda se hraje s hendikepy, nebo ne.
Nerozhodný zápas v jamkové hře se nesmí rozhodnout hrou na rány. Rovnost výsledků ve hře na rány se nesmí rozhodnout zápasem na jamky.
33-7. Trest diskvalifikace; Uvážení Soutěžního výboru
V jednotlivých výjimečných případech může Soutěžní výbor prominout, změnit nebo udělit trest diskvalifikace, jestliže to považuje za oprávněné.
Žádný trest nižší než diskvalifikace nesmí být prominut nebo změněn.
33-8. Místní pravidla
a. Zásady
S ohledem na místní neobvyklé podmínky může Soutěžní výbor vydat Místní pravidla, pokud jsou tato v souladu se zásadami uvedenými v Dodatku I.
b. Zrušení nebo změna Pravidla
Žádné Pravidlo golfu nesmí být zrušeno Místním pravidlem. Nicméně pokud Soutěžní výbor uváží, že místní neobvyklé podmínky překážejí řádnému hraní hry do té míry, že je nutné vydat takové Místní pravidlo, které upravuje Pravidla golfu, musí být takové Místní Pravidlo schváleno R&A.
Pravidlo 34 - Spory a rozhodnutí
Definice
Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.
34-1. Nároky a tresty
a. Jamková hra
Jestliže je v jamkové hře vznesen u Soutěžního výboru nějaký nárok podle Pravidla 2-5, má být rozhodnutí vydáno co nejdříve, aby mohl být stav zápasu v případě potřeby upraven. Soutěžní výbor nesmí posoudit nárok, který není vznesen v souladu s Pravidlem 2-5.
Uplatnění trestu diskvalifikace za porušení Pravidla 1-3 není časově nijak omezeno.
b. Hra na rány
Kromě níže uvedených výjimek se ve hře na rány nesmí po ukončení soutěže žádný trest prominout, změnit či uložit. Soutěž je ukončena, když byly oficiálně vyhlášeny její výsledky nebo v případě kvalifikace ve hře na rány následované jamkovou hrou, když hráč zahrál první ránu svého prvního zápasu na jamky.
Výjimky: Trest diskvalifikace musí být uložen i po skončení soutěže, jestliže hráč:
(i) porušil Pravidlo 1-3 (Dohoda o nedodržování Pravidel); nebo
(ii) odevzdal výsledkový lístek, na němž uvedl hendikep, o kterém ještě před ukončením soutěže věděl, že je vyšší než jeho skutečný hendikep, a toto ovlivnilo počet obdržených ran (Pravidlo 6-2b); nebo
(iii) odevzdal výsledkový lístek s nižším výsledkem na některé jamce, než byl jeho skutečný výsledek (Pravidlo 6-6d), z jiného důvodu, než že do něj nezapočítal trest, o jehož obdržení před ukončením soutěže nevěděl; nebo
(iv) ještě před ukončením soutěže věděl, že porušil kterékoli Pravidlo, u něhož je předepsaným trestem diskvalifikace.
34-2. Rozhodnutí rozhodčího
Jestliže Soutěžní výbor jmenuje rozhodčího, je rozhodnutí tohoto rozhodčího konečné.
34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru
Jestliže není jmenován rozhodčí, musí hráči jakýkoli svůj spor nebo pochybnosti týkající se Pravidel přednést Soutěžnímu výboru, jehož rozhodnutí je konečné.
Pokud Soutěžní výbor nedokáže rozhodnout, přednese tento spor nebo pochybnost týkající se Pravidel „Výboru pro Pravidla golfu“ R&A, jehož rozhodnutí je konečné.
Jestliže spor nebo pochybnost týkající se Pravidel nebyly předneseny „Výboru pro Pravidla golfu“, může hráč nebo hráči požádat, aby byl „Výboru pro Pravidla golfu“ zaslán prostřednictvím pověřeného zástupce Soutěžního výboru dohodnutý popis situace s žádostí o vyjádření, zda vydané rozhodnutí bylo správné. Odpověď bude zaslána tomuto pověřenému zástupci Soutěžního výboru.
Pokud nebyla hra vedena v souladu s Pravidly golfu, nebude „Výbor pro Pravidla golfu“ rozhodovat v žádné sporné otázce.


Strana: 1 2 3 4  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 3