Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Pravidla

13.10.2004, 18:35

autor: zpravodaj

04. kapitola - Hlavní změny zavedené ve znění pro rok 2004

Anglické jméno:

České jméno:

VŠEOBECNĚ
Celá Pravidla byla pro větší jasnost přeformulována, a to v duchu současného jazyka.
ETIKETA
Celá sekce byla podstatným způsobem pozměněna a rozšířena tak, aby dávala širší vodítko ohledně golfových zvyklostí a aby vyjadřovala, že za jejich závažné porušení může Soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.
DEFINICE
Bankr
Pozměněna tak, aby vyjadřovala, že část vybudovaná z drnů není součástí bankru, ať už je porostlá travou, nebo holá.
Míč ve hře
Rozšířena tak, aby vyjasňovala status míče odehraného odjinud než z odpaliště.
Nahrazený míč
Nová definice vyjasňující rozdíl mezi nahrazeným a nesprávným míčem.
Nejbližší místo úlevy
Pozměněna pro větší jasnost.
Pravidlo nebo Pravidla
Rozšířena tak, aby zahrnovala Podmínky soutěže a Rozhodnutí o Pravidlech golfu.
Týčko
Nová definice vymezující pojem týčko.
Ztracený míč
Část b pozměněna tak, aby vyjadřovala, že míč je ztracen, jestliže hráč zahrál ránu nahrazeným míčem, namísto dosavadního „uvedl do hry jiný míč“.
PRAVIDLA
Pravidlo 2-5. Pochybnosti o postupu; Spory a nároky
Pozměněno tak, aby vyjasňovalo postup pro vznesení platného nároku.
Pravidlo 3-3. Pochybnosti o postupu
Pozměněno tak, aby vyjadřovalo, že hráč musí oznámit danou skutečnost Soutěžnímu výboru v každém případě, a to i pokud se domnívá, že dosáhl oběma míči stejného výsledku. Trestem za neoznámení je diskvalifikace.
Pravidlo 5-3. Míč nezpůsobilý ke hře
Pozměněno tak, aby postupy pro zvednutí míče podle Pravidel 5-3 a 12-2 byly ve větším souladu.
Pravidlo 6-4. Nosič
Trest za to, že hráč měl více než jednoho nosiče, změněn z diskvalifikace na ztrátu jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány ve hře na rány, přičemž nejvyšším trestem může být ztráta dvou jamek v jamkové hře nebo čtyři trestné rány ve hře na rány.
Pravidlo 6-8d. Postup při obnovení hry
Přidána poznámka, která vyjadřuje, že pokud nelze při obnovení hry zjistit místo, na které má být míč umístěn, musí být toto místo co nejpřesněji odhadnuto a míč umístěn na toto určené místo (viz odpovídající Výjimku z Pravidla 20-3c).
Pravidlo 7-1b. Cvičení před kolem nebo mezi koly
Rozšířeno tak, aby vyjasňovalo, jaké úkony lze chápat jako zkoušení povrchu před započetím kola.
Pravidlo 9-2. Informace o počtu ran; Jamková hra
Rozděleno do dvou kategorií - informace o počtu ran a nesprávná informace. Dále je podrobněji rozvedeno, kdy se má za to, že hráč podal nesprávnou informaci.
Pravidlo 10-1b a 10-2b. Pořadí ve hře
Přidána poznámka, která vyjasňuje pořadí ve hře v případě, že hráč nebude hrát míč tak, jak leží (dříve obsaženo v Rozhodnutích 10/1, 10/2 a 10/3).
Pravidlo 11­1. Nasazení míče
Pozměněno pro větší jasnost a zaveden trest diskvalifikace za použití nevyhovujícího týčka.
Pravidlo 12-2. Identifikace míče
Pozměněno tak, aby postupy pro zvednutí míče podle Pravidel 5-3 a 12-2 byly ve větším souladu.
Pravidlo 13-2. Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry
Přeformulováno pro větší jasnost.
Pravidlo 13-4b. Míč v překážce; Zakázané úkony
Pozměněno tak, že omezuje případy, kdy je hráč potrestán, na dotknutí se půdy v překážce nebo vody ve vodní překážce rukou nebo holí.
Výjimka 2 z Pravidla 13-4. Míč v překážce; Zakázané úkony
Pozměněna tak, že nosič již nesmí uhladit písek nebo půdu v překážce před tím, než hráč zahraje ránu.
Pravidlo 15. Nahrazený míč; Nesprávný míč
Přeformulováno a pozměněno pro větší jasnost.
Pravidlo 16-1a. Dotknutí se dráhy patu
Pozměněno tak, aby vyjadřovalo, že hráč může odstranit volné přírodní předměty na jamkovišti jakýmkoli způsobem, aniž by ale při tom cokoli stlačoval.
Pravidlo 17. Praporková tyč
Pozměněno pro větší jasnost.
Pravidlo 18­6. Míč se pohne při měření
Bylo vypuštěno Pravidlo 10­4 a bylo zavedeno nové Pravidlo 18­6, které vyjadřuje, že hráč není trestán, jestliže dojde k pohnutí míčem nebo předmětem označujícím jeho polohu, když hráč postupuje podle nějakého Pravidla nebo když se snaží zjistit okolnosti pro možné použití nějakého Pravidla.
Pravidlo 20-3c. Umístění a vrácení míče na původní místo; Místo nelze zjistit
Přidána výjimka, která vyjadřuje, že pokud nelze při obnovení hry podle Pravidla 6-8d zjistit přesné místo, umístí hráč míč na místo odhadnuté.
Pravidlo 20-7. Hra z nesprávného místa
Pozměněno pro větší jasnost.
Pravidlo 22. Míč napomáhá nebo překáží ve hře
Pozměněno pro větší jasnost.
Pravidlo 23­1. Volné přírodní předměty; Úleva
Bylo vypuštěno Pravidlo 18-2c a Pravidlo 23­1 bylo pozměněno tak, aby vyjadřovalo, že trest pro hráče, který způsobil, že se jeho míč ležící kdekoli mimo jamkoviště pohnul v důsledku odstranění volného přírodního předmětu, bude určen podle Pravidla 18­2a. Již neplatí, že hráč je automaticky potrestán, jestliže se míč pohne po dotknutí se volného přírodního předmětu do vzdálenosti jedné délky hole od míče.
Pravidlo 24-2b. Nepohyblivá závada; Úleva
Pozměněno pro větší jasnost, a aby dovolovalo hráči využít úlevu od nepohyblivé závady v bankru tak, že s jednou trestnou ranou spustí míč mimo bankr.
Pravidlo 24-3. Míč ztracený v závadě
Nové Pravidlo zabývající se míčem ztraceným v pohyblivé či nepohyblivé závadě (dříve obsaženo v Pravidle 24-2c).
Pravidlo 25-1c. Míč ztracený v půdě v abnormálním stavu
Pozměněno tak, aby vyjasňovalo vztažný bod pro využití úlevy v případě, že míč je ztracen v půdě v abnormálním stavu (odpovídající změny provedeny také v novém Pravidle 24-3b).
Pravidlo 25-3b. Nesprávné jamkoviště; Úleva
Pozměněno pro větší jasnost.
Pravidlo 26-2a. Míč odehraný ve vodní překážce
Pozměněno a rozšířeno pro větší jasnost.
Pravidlo 28. Nehratelný míč
Změněno pořadí možností b a c tak, aby bylo dosaženo souladu se zněním Pravidla 26-1.
Pravidlo 34-1a. Nároky a tresty; Jamková hra
Vynechány body, které jsou již obsaženy v Pravidle 2-5.
Pravidlo 34-3. Rozhodnutí Soutěžního výboru
Termín „sekretář klubu“ zaměněn termínem „pověřený zástupce Soutěžního výboru“.
DODATEK I
Obsah Dodatku I
Přidán pro snazší orientaci.
Povolené stavění
Vzorové Místní pravidlo pozměněno pro větší jasnost, a aby vyjadřovalo, že poloha míče musí být označena, pokud je míč zvedán za účelem využití povoleného stavění. R&A budou nyní toto Místní pravidlo také vykládat.
Nepohyblivé závady blízko jamkoviště
Předchozí Místní pravidlo ohledně pevných hlav nebo krytů ostřikovačů pozměněno tak, aby umožňovalo zahrnout libovolné nepohyblivé závady do vzdálenosti dvou délek hole od jamkoviště.
DODATEK II
Délka hole
Bod 1c pozměněn tak, aby obsahoval nový limit 48 palců, s výjimkou patrů.
Hlava hole
Bod 4b pozměněn tak, aby pro dřeva obsahoval nový rozměrový limit a novou největší povolenou velikost hlavy hole 470 cm3.


Strana: 1  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 5