Hlavní stránka Logo EG&CC
Česká verze stránek   English version
TOPlist

Dokumenty ČGF

27.10.2004, 17:21

autor: zpravodaj

The Statutes of the CGF

Stanovy ČGF

Anglické jméno:

České jméno:

Stanovy ČGF

Čl. 1
Název, sídlo a cíl


Česká golfová federace (dále jen ČGF) je dobrovolným občanským sdružením golfových klubů a dalších golfových subjektů České republiky k pěstování a rozvíjení golfové hry a zastupování jejich sportovních zájmů ve vztahu k orgánům a organizacím v České republice i v zahraničí. Sídlem ČGF je Praha. ČGF rozvíjí činnost na celém území České republiky. ČGF je vrcholným orgánem golfu v České republice a má výhradní právo zastupovat golfové subjekty České republiky ve vztahu k zahraničí v rámci pravomocí daných jí těmito stanovami.
Sídlem ČGF je Praha 5, Strakonická ul. č. p. 2860, PSČ: 150 00.
Za účelem dosažení výše uvedených cílů vyvíjí ČGF i hospodářskou činnost.

Čl. 2
Golfové subjekty České republiky


Vzhledem k tomu, že ČGF je občanským sdružením a rovněž všechny subjekty sdružené v ČGF mají tuto právní formu dle zákona o sdružování občanů, může být členem ČGF pouze golfový klub s právní formou občanského sdružení. Golfové kluby sdružují hráče a zájemce o golfovou hru a vytvářejí podmínky pro golfový sport a samostatnou sportovní existenci.
Tyto kluby, jakož i další golfové subjekty České republiky, jimiž mohou být Asociace profesionálních hráčů (PGAC), Asociace seniorů i jiné, jsou zcela majetkově samostatné a ČGF není oprávněna zasahovat do jejich činnosti jinak, než je výslovně uvedeno v těchto stanovách.

Čl. 3
Členství

Členy ČGF jsou golfové subjekty České republiky, které do ní přešly z Československé golfové federace, nebo se do ní přihlásily a byly konferencí ČGF přijaty. Přihláška do ČGF musí být písemná a musí obsahovat prohlášení, že přihlašující se subjekt souhlasí se stanovami ČGF a bude se jimi řídit.
Členové golfových klubů a dalších golfových subjektů České republiky sdružených v ČGF jsou považováni za členy ČGF v rozsahu práv a povinností dle čl. 5 těchto stanov.
Konference ČGF má právo jmenovat čestné členy ČGF.
Podmínkou pro přijetí golfového klubu do ČGF je jeho schopnost samostatné sportovní existence ve vazbě na určité golfové hřiště nebo na jiné sportovní zařízení určené pro golf, aniž by tím byla dotčena práva jiného golfového klubu, člena ČGF.
Členství v ČGF zaniká:
vystoupením golfového subjektu z ČGF,
zánikem golfového subjektu,
vyloučením golfového subjektu z ČGF.
Člen může být vyloučen v případě, že po dobu nejméně jednoho roku neplní své členské povinnosti.
Vystoupení je možné jen ke konci kalendářního roku. Písemné prohlášení o vystoupení z ČGF musí být doručeno ČGF nejméně 3 měsíce před tímto datem.

Čl. 4
Činnost

ČGF zejména:
vytváří podmínky pro organizování závodní činnosti, vypisuje vrcholné celostátní soutěže a turnaje, organizuje státní reprezentaci České republiky, zajišťuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům,
vytváří technicko - organizační předpoklady pro zajištění golfové hry v České republice,
pomáhá rozvoji golfové hry na území České republiky vyváženou podporou zakládání nových klubů a výstavby nových golfových hřišť,
hospodaří s majetkem ČGF,
vyvíjí hospodářskou činnost,
vykonává disciplinární pravomoc.
ČGF může na základě dohody s jiným golfovým subjektem České republiky, členem ČGF, pověřit tento subjekt pořádáním sportovních a společenských akcí.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Členové jsou oprávněni zejména:
vysílat delegáty na konferenci ČGF a jejich prostřednictvím navrhovat a volit orgány ČGF kontrolovat jejich činnost a hospodaření,
účastnit se sportovních a společenských akcí pořádaných ČGF při splnění podmínek stanovených pro účast,
požadovat a dostávat informace o činnosti ČGF a jejích orgánů,
předkládat připomínky a návrhy k činnosti ČGF a jejích orgánů a žádat o pomoc při řešení vlastních problémů.
Členové jsou povinni zejména:
vytvářet podmínky pro golfový sport a samostatnou sportovní existenci ve smyslu čl. 3 bodu 4 těchto stanov,
dodržovat stanovy ČGF a ostatní technicko - organizační pravidla přijatá ČGF,
plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů ČGF,
platit členské příspěvky stanovené konferencí,
podrobit se rozhodnutím orgánů ČGF v disciplinárním řízení a sportovně - technických otázkách.

Čl. 6
Orgány

Orgány ČGF jsou:
konference ČGF,
prezident ČGF,
výbor ČGF,
revizní komise ČGF.

Čl. 7
Konference

Konference ČGF je nejvyšším orgánem ČGF. Konferenci svolává výbor ČGF. Je povinen tak učinit nejméně jednou za rok a rovněž vždy, požádá-li o to nejméně polovina golfových subjektů sdružených v ČGF.
Konference určuje základní směry rozvoje golfového hnutí v České republice. Do jejích pravomocí patří zejména:
schvalování a změny stanov ČGF,
přijímání a vylučování golfových subjektů do resp. z ČGF,
kontrola plnění svých usnesení jednotlivými golfovými subjekty a vyvozování důsledků z neplnění,
rozhodování o nakládání s finančními prostředky ČGF a schvalování rozpočtu,
volba resp. odvolání prezidenta ČGF, jednotlivých členů výboru ČGF, revizní komise ČGF, případně jiných orgánů, kontrola jejich činnosti a stanovení délky jejich funkčního období.
Konference si může vyhradit rozhodování v kterékoliv otázce týkající se ČGF nebo jejích členů.
Každý ze subjektů sdružených v ČGF vysílá na konferenci jednoho až dva delegáty. Delegáti disponují při rozhodování konference určitým počtem hlasů, a to v závislosti na počtu členů golfového subjektu. Jeden hlas připadá na 50 členů golfového subjektu. Subjekt s nižším počtem členů než 50 má jeden hlas. Toto pravidlo platí do počtu 200 členů. Další hlasy získává golfový subjekt za podmínky splnění výše uvedeného počtu 200 členů, za vyšší počet členů, a to 1 hlas za každých 50 členů nad 200 členů. V tomto případě musí být splněna podmínka evidence v hráčské registraci s vyrovnáním (hendikepem) u všech členů započítávaných pro stanovení počtu hlasů golfového subjektu.
Konference je usnášeníschopná za přítomnosti delegátů disponujících nadpolovičním počtem všech hlasů připadajících na všechny golfové subjekty sdružené v ČGF
Konference přijímá svoje rozhodnutí nadpoloviční většinou všech přítomných hlasů.

Čl. 8
Prezident ČGF

Prezident je představitelem ČGF. Do jeho pravomocí patří zejména:
zastupovat ČGF při jednáních jak na mezinárodním poli, tak s domácími subjekty,
řídit a kontrolovat činnost výboru ČGF,
přenášet své pravomoci na ostatní členy výboru ČGF,
vystupovat jako statutární zástupce ČGF.
Svoji činnost opírá prezident ČGF o usnesení konference ČGF a o usnesení výboru ČGF.
Prezident je přímo volen konferencí ČGF, a to na dobu čtyř let.

Čl. 9
Výbor ČGF

Výbor je řídícím orgánem ČGF mezi konferencemi ČGF. Svá rozhodnutí přijímá na základě souhlasných hlasů nadpoloviční většiny všech členů výboru ČGF. Podle potřeby si zřizuje v rámci schváleného rozpočtu profesionální aparát. Členové výboru jsou, s výjimkou předsedy komise profesionálního golfu, přímo voleni konferencí ČGF do určité funkce ve výboru, a to na dobu čtyř let.
Členy výboru ČGF jsou:
prezident ČGF,
viceprezident ČGF,
generální sekretář,
předseda sportovně-technické komise,
hospodář,
předseda komise pro mládež,
předseda komise profesionálního golfu.
Viceprezident ČGF zastupuje prezidenta ČGF podle potřeby v celém rozsahu jeho pravomocí.
Generální sekretář je odpovědný za zajištění zvláště těchto činností:
odpovídá za přípravu materiálů pro schůze výboru ČGF, konference ČGF, včasnou distribuci těchto materiálů účastníkům jednání, zpracování materiálů z jednání a řídí rovněž administrativní aparát ČGF,
podle potřeby a pověření zastupuje prezidenta ČGF při jednáních se sportovními a jinými orgány České republiky,
generální sekretář je dále odpovědný za přípravu materiálů pro jednání ČGF se zahraničními golfovými subjekty, za přípravu podkladů pro mezinárodní jednání prezidenta ČGF a za plnění závazků, které pro ČGF vyplývají ze členství v mezinárodních golfových organizacích.
Podle potřeby a pověření zastupuje prezidenta ČGF při mezinárodních jednáních.
Předseda sportovně-technické komise řídí a koordinuje činnost této komise.
Sportovně-technická komise zajišťuje zejména:
organizaci soutěží pořádaných ČGF,
přípravu a výběr státní reprezentace,
přípravu základních sportovně-technických norem, které předkládá výboru ke schválení,
řešení disciplinárních otázek (je-li tato pravomoc na ni přenesena),
výběr a přípravu sboru rozhodčích,
dozor nad aplikací jednotného hendikepového systému.
Hospodář je odpovědný zejména za:
přípravu rozpočtu ČGF a kontrolu jeho čerpání v souladu s platnými předpisy,
plnění případných daňových povinností ČGF,
vedení finanční a materiální evidence ČGF,
kontrolu plnění příspěvkových povinností členských golfových subjektů.
Předseda komise pro mládež řídí a koordinuje činnost této komise. Komise pro mládež zajišťuje zejména:
vytváření podmínek pro mládež,
metodickou pomoc klubům v oblasti sportovní přípravy a výchovy mládeže,
přípravu a výběr státní reprezentace v kategoriích mládeže.
Předseda komise profesionálního golfu není volen konferencí ČGF, ale v této funkci je vždy na základě těchto stanov a stanov PGA C statutární orgán PGA C, tj. zpravidla prezident PGA C. Předseda této komise řídí a koordinuje činnost komise profesionálního golfu. Spolupracuje ve všech směrech s ostatními členy výboru ČGF při komunikaci a koordinaci mezi amatérským a profesionálním golfem v České republice. Je plnoprávným členem výboru ČGF s podílem na rozhodování výboru ČGF.
Rozdělení funkcí ve výboru ČGF je, s výjimkou funkce předsedy komise profesionálního golfu, dáno výsledkem volby. V závažných případech rozhoduje o změně v rozdělení funkcí prezident ČGF a svoje rozhodnutí oznámí nejbližší konferenci ČGF.

Čl. 10
Revizní komise ČGF

Revizní komise ČGF je revizním orgánem, odpovědným konferenci ČGF. Její volební období je shodné s volebním obdobím výboru ČGF. Ze svého středu si volí předsedu.
Počet členů revizní komise stanoví konference ČGF, ne však méně než tři.
Předseda revizní komise má právo se zúčastnit zasedání výboru ČGF s hlasem poradním.

Čl. 11
Komise

ČGF pro svojí činnost zřizuje komise. Vždy zřizuje komisi sportovně-technickou, komisi pro mládež a komisi profesionálního golfu. Počet členů komisí a jejich členy jmenuje a odvolává výbor ČGF. Komisím předsedají a komise řídí členové výboru ČGF.
Výbor ČGF je oprávněn zřizovat další komise podle potřeby.
Komise jsou poradními orgány bez přímé rozhodovací pravomoci s možností tuto pravomoc na ně přenést výborem ČGF.

Čl. 12
Disciplinární pravomoc

Disciplinární pravomoc vykonává výbor ČGF nebo disciplinární resp. jiná komise, je-li tato pravomoc na ni výborem ČGF přenesena. Výbor ČGF také řeší spory mezi golfovými subjekty, členy ČGF.
Disciplinární případy se řeší v souladu s disciplinárním řádem.

Čl. 13
Majetek

Majetek ČGF tvoří hodnoty převedené býv. Československou golfovou federací po rozdělení podle dohody.
Zdrojem nově nabývaného majetku ČGF jsou:
příspěvky golfových klubů; výši těchto příspěvků stanoví konference ČGF,
dotace a dary,
příjmy z hospodářské činnosti,
příjmy ze sportovní činnosti,
jiné příjmy.
ČGF hospodaří na základě rozpočtu, který je zpravidla roční, v souladu s obecně platnými předpisy.

Čl. 14
Právní postavení

ČGF je samostatnou právnickou osobou. ČGF zastupuje a za ČGF jedná ve všech věcech prezident, popř. viceprezident a ve věcech vymezených těmito stanovami nebo rozhodnutími konference a výboru ČGF jiný pověřený člen výboru ČGF. Na základě rozhodnutí výboru ČGF může být pro určitou přesně vymezenou věc k zastupování a jednání za ČGF zmocněna písemnou plnou mocí jiná osoba.
Za ČGF podepisuje prezident, popř. viceprezident. Ve věcech dispozic s peněžními a jinými majetkovými hodnotami podepisuje za ČGF prezident, popř. viceprezident společně s dalším k tomu výborem ČGF zmocněným členem výboru ČGF.

Čl. 15
Ustanovení přechodná a závěrečná

ČGF je právním a majetkovým nástupcem zaniklé Československé golfové federace na území České republiky.
Tyto stanovy nahrazují stanovy České golfové federace, přijaté na ustavující konferenci dne 27. 2. 1993, registrované pod číslem VSC/1-7189/91-R dne 8. 3. 1993 a nabyly účinnosti usnesením konference ze dne 5. 3. 1994. Změny a doplňky byly provedeny usnesením konference dne 2. 3. 1996, 22. 3. 1997, 7. 3. 1998, 11. 3. 2000 dne 3. 3. 2001 a dne 1. 3. 2003.
Tyto stanovy mohou být měněny pouze usnesením konference ČGF.
O zániku ČGF může rozhodnout konference, která také rozhoduje o právním nástupnictví a způsobu likvidace.
Zvolení členové výboru ČGF, jejichž funkce byla změnou stanov ze dne 1. 3. 2003 zrušena, tj. jednatel, mezinárodní tajemník a členové výboru pro řešení otázek bez předběžného vymezení, vykonávají svoji funkci beze změny až do uplynutí čtyřletého mandátu. Úkoly plní dle těchto stanov, usnesení konference a výboru ČGF. Funkce mezinárodního tajemníka je dále označována v souladu s mezinárodními zvyklostmi jako generální sekretář a tento současně plní i úkoly jednatele.

V Praze dne 01. 03. 2003

Česká golfová federace
JUDr. Milan Veselý
prezident

Více informací >>


Strana: 1  

Akce, Zprávy, Informace

Názvy a jejich význam

Lekce

Dokumenty klubu

Dokumenty ČGF

Pravidla

Turnaje

Hřistě v ČR

Hřiště v zahraničí

Hráči

Druhy holí


Načteno: 1
Online: 4